… z Facebooku

Pro ty, kteří neholdují sociálním sítím, budou v této části uvedeny některé zajímavosti uveřejněné na stránkách Facebooku – Věčnost života.
Více informací o číselných řadách naleznete na http://www.vecnostzivota.cz/…/proc-cisla-a-ciselne-rady/
a na https://www.vecnostzivota.cz/metody-koncentraci-na…/

První měsíc po době početí je třeba provádět koncentraci na stromy, zvířata a lidi a pamatovat si v duchu jeden zákon a předávat tento zákon už rozvíjejícímu se člověku. Zákon spočívá v následujícím: všechny prvky světa, všechny částice, se spojují navzájem a při spojení rostou. Tj., tuto formulaci je třeba v duchu předávat novorozenci. To provádíme první měsíc.
Grigorij Grabovoj, Vzdělávání Grigorije Grabového, 2000

VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ
Možná vám pomohou informace, které G. P. Grabovoj poskytl v rámci ochrany před koronavirem uvedené na stránkách
https://www.vecnostzivota.cz/predpoved-s-varovanim-g…/ (část TECHNOLOGIE NA OCHRANU PŘED VIROVOU INFEKCÍ)
a zejména 2. a 3. metoda na stránce
https://www.vecnostzivota.cz/webinar-g-graboveho-ze-dne…/

PŘEDSTAVIVOST – 348716814916
Schopnost člověka vytvářet nové obrazy zpracováním duševních prvků získaných v minulosti; duševní proces vytvoření obrazu předmětu nebo situace cestou adaptace existujících představ. Část vědomí jednotlivce, jeden z poznávacích procesů, vyznačující se vysokým stupněm názornosti a konkrétnosti. V představivosti se jedinečným a originálním způsobem odráží vnější svět, dochází k obraznému předjímání výsledků, kterých lze určitými činy dosáhnout; umožňuje programovat nejen budoucí chování, ale také si představit možné podmínky, za kterých bude toto chování realizováno.
G. Grabovoj, „Числовые ряды психологического нормирования“ (Číselné řady psychologického normování)

Když v jakémkoliv jevu pozorujete technologii věčného života, pak se tyto situace pro vás začínají velmi rychle a plodně vyvíjet a ukazují stále větší vyhlídky: 819 716.
Z knihy Grigorije Grabového „ČÍSLA PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ“, která již brzy vyjde v češtině!

Všem přejeme věčný harmonický život a mnoho úspěchů v novém roce 2024!
Tento originální vánoční stromeček byl vytvořen na základě videa lektorů z výukového centra EDUCATION CENTRE OF GRIGIORI GRABOVOI (https://www.youtube.com/watch?v=3Www814xRoo) a obsahuje číselné řady z prací dr. Grigorije Grabového.

VĚČNÁ LÁSKA – 888 912 915548
LÁSKA – 888 412 1289018
PŘÁTELSTVÍ – 901 678 914 81
SRDEČNOST – 591488 617381
TOUHA – 489614 319 8
Model chem. vzorce štěstí – C8H11NO2
SVĚTONÁZOR – 594317 81498
TVŮRČÍ FANTAZIE – 52196107074312
ZLATÉ PRAVIDLO – 591 718 9181419 (zlaté pravidlo chování) – lidé zapojení do procesu mezilidské interakce se musí řídit imperativním pravidlem: jednejte vůči druhému tak, aby to druhému i vám dalo novou sílu. Tradiční forma je mírně odlišná: chovejte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám.

Celý článek naleznete zde

Více o alergii zde

Všechno nejlepší k narozeninám, Grigoriji Petroviči!
Přejeme Vám věčnou lásku, harmonii a úspěch ve snadné realizaci všech Vašich záležitostí. Děkujeme Vám za znalosti o spáse a věčném harmonickém rozvoji a technologie pro jejich zabezpečení.

С Днём Рождения, Григорий Петрович!
Желаем Вам въчной любви, гармонии, успехов и лёгкости в реализации всех Ваших дел. Благодарим Вас за знания о Спасении и вечном гармоничном развитии, благодарим Вас за технологии для их обеспечения!

„Na příchozí dotazy, jaké hlavní řízení provádět v souvislosti s narůstající vojenskou konfrontací mezi Ruskem a Ukrajinou oznamuji, že je nutné provést řízení hned obecnější z hlediska cíle uveřejněného dříve:
– Sjednocení zemí světa za účelem neutralizace jakýchkoliv zbraní a odstranění příčin použití zbraní.
– Sjednocení všech zemí světa pro věčný tvůrčí a šťastný rozvoj každého člověka.
– Také je nutné provádět řízení s cílem podpisu smlouvy o mírovém řešení konfliktů všemi zeměmi světa a zabývat se organizací podpisu takové smlouvy.
– Zároveň je nutné podniknout kroky k zabránění možné globální katastrofě. Především na odvrácení jakékoliv jaderné katastrofy.
– Je třeba aktivně vyučovat Učení Grigorije Grabového „O spáse a harmonickém rozvoji.“

S úctou, Grigorij Grabovoj 24. února 2022“

AKUTNÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ – 48145488
(ORZ, akutní katary horních cest dýchacích, akutní respirační infekce) Velmi rozšířené onemocnění, charakteristické celkovou intoxikací s převažujícím postižením dýchacích cest.
SALMONELÓZA – 5142189
Akutní infekční onemocnění způsobené salmonelami, přenášené alimentární cestou.
Grigorij Grabovoj, Obnovení organismu člověka koncentrací na číselné řady (k dispozici v češtině!!)
Григорий Грабовой, Восстановление материи человека числовыми концентрациями

ODMÍTÁNÍ REALITY – 419 716 91891
Obranný mechanismus, který popírá existenci ohrožujících vnějších faktorů.
G. Grabovoj, Číselné řady psychologického normování, část 2

NEDOSTATEK VITAMINŮ
A (retinol) — 4154812
B1 (tiamin) — 1234578
B2 (riboflavin) — 1485421
B3 (niacin) — 1842157
B6 (pyridoxin) — 9785621
C — 4141255
D — 5421432
K — 4845414
Grigorij Grabovoj, Obnovení organismu člověka koncentrací na číselné řady (k dispozici v češtině!!)

DAVOVÁ PATOLOGIE IDENTITY – 11809187121
Psychosociální syndrom, charakterizovaný přítomností hromadné nespokojenosti lidí, doprovázený pocity úzkosti, strachu, odloučenosti, prázdnoty, ztrátou schopnosti emocionálního včetně sexuálního kontaktu. V extrémních případech vyvolává trvalou touhu stát se „ničím“ (pozn. překl. „nickou“) jako jediný způsob sebeuvědomění jednotlivce i mas.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2″

LŽIVOST 9184117184
Individuální psychologický rys projevovaný ve vědomém zkreslení skutečného stavu věcí, v touze vytvořit nesprávný dojem o faktech a událostech. Lživost je v rozporu se všeobecně lidskými požadavky vyplývajícími z potřeby mít správnou představu o společnosti, o jednání druhých a o životně důležitých jevech.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2″

VŮLE – 513964 818 91
Stránka vědomí, jeho aktivní a regulující princip, určený k vytváření úsilí a jeho udržování tak dlouho, jak je to nutné. Schopnost člověka dosahovat stanovených cílů v podmínkách překonávání překážek, projevující se v sebeurčení a seberegulaci své činnosti a různých duševních procesů. Díky ní může člověk z vlastní iniciativy, na základě vědomé potřeby provádět činnost v předem naplánovaném směru a s předem předvídanou silou.

NEZÁVISLOST – 598 511
Varianta shody a negativismu. Samostatné vypracování a obrana vlastního stanoviska. Nevylučuje solidaritu jednotlivce se skupinou, nikoli však pod nátlakem, ale na základě vědomého souhlasu s ní.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

AKTIVNÍ POZORNOST – 879491488711
(též záměrná nebo úmyslná) Usměrňuje se a podporuje vědomě stanoveným cílem, a proto je nerozlučně spjata s řečí. O aktivní pozornosti se hovoří, jestliže je činnost prováděna cestou vědomých záměrů a vyžaduje úsilí, které je projevem vůle ze strany subjektu. Vyznačuje se aktivním charakterem, složitou strukturou zprostředkovávanou sociálně rozvinutými způsoby organizace chování a komunikace; podle původu je spojena s pracovní činností.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

Duše – to je autonomní jednotka reality
G. P. Grabovoj, Законы сознания и мира в предотвращении возможной глобальной катастрофы, 12. 7. 2001 (Zákony vědomí a světa na odvrácení možné globální katastrofy)

EMPATIE – 816498917314
Pochopení emočního stavu, proniknutí, vcítění se do prožitků druhého člověka. Schopnost jedince k paralelnímu prožitku těch emocí, které vznikají u jiného jedince v průběhu komunikace s ním. Pochopení druhého člověka prostřednictvím emocionálního vcítění se do jeho prožívání.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2″

PŘEKÁŽKA – 201 364
V každé překážce se vyčleňují dva aspekty: 1) její objektivní část, určená nepsychologickými příčinami nezávislými na subjektu; 2) subjektivní, určená osobitostí konkrétního člověka.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2″

ALÁLIE (DYSFÁZIE) – 519319 018716314
Neuropsychologický symptom charakterizovaný absencí nebo nedostatečným rozvojem řeči u dětí s normálním sluchem a dostatečnou úrovní inteligence. Alálie vzniká poškozením řečových zón mozkové kůry při porodu, nemocemi nebo poraněním mozku v předřečovém období života.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

Číselné řady zabezpečující věčný život pro všechny:
546489
748949
319749
Poskytnuto Grigorijem P. Grabovým v květnu 2023 prostřednictvím p. Stefano Candela

NÁVYK – 418 217 319 1
V psychofyziologii se jedná o negativní učení, jehož důsledkem je nedostatečná reakce na určitý podnět. Ve své nejobecnější podobě se omezuje na postupné snižování výchylky reakce během opakování podnětu. Od únavy a vyčerpání se liší tím, že reakci lze opět vyvolat pouhou změnou podnětu. Obzvláště zřetelně se návyk projevuje v systému předběžné odezvy.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“

PSYCHICKÉ NAPĚTÍ – 591 419
Psychický stav v důsledku předjímání nepříznivého vývoje událostí. Doprovázen pocitem celkového nepohodlí, úzkosti, někdy i strachu. Na rozdíl od úzkosti zahrnuje ochotu zvládnout situaci, jednat v ní určitým způsobem.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

TVRDOHLAVOST – 548319316891

Zvláštnost chování, v ustálených formách – rys charakteru; působí jako vada sféře pevné vůle jedince, vyjádřená touhou bezpodmínečně jednat po svém, a to v rozporu s rozumnými argumenty, prosbami, radami či poučením jiných lidí. Chování je charakteristické aktivním odmítáním požadavků jiných lidí, kteří se k jedinci obracejí. Chování se přitom přesouvá z roviny předmětné do mezilidské a je podporováno pohnutkou sebeprosazení.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования“

DĚTSKÉ NEMOCI – 18543218
INFEKČNÍ NEMOCI – 5421427
Z knihy Grigorije Grabového „Obnovení organismu člověka koncentrací na čísla“

PŘÁTELSTVÍ – 8901 678 914 81
Je typ stabilních, individuálně volitelných mezilidských vztahů, vyznačujících se vzájemnou náklonností účastníků, zesílením procesů přidružení, vzájemným očekáváním opětovaných citů a preferencí. Rozvoj přátelství předpokládá dodržování nepsaného „kodexu“, který potvrzuje potřebu vzájemného porozumění, vzájemnou upřímnost a otevřenost, důvěru, aktivní vzájemnou pomoc, vzájemný zájem o záležitosti a zkušenosti druhého, upřímnost a nezištnost citů.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

FANATISMUS – 589314318 42
Neústupná a alternativy odmítající oddanost určitým přesvědčením, vyjádřená aktivitou a komunikací. Je spojena s ochotou se obětovat. Věrnost myšlence se kombinuje s nesnášenlivostí vůči lidem jiného přesvědčení a pohrdáním etickými normami bránícími v dosažení společného cíle. Fanatismus je fenoménem skupinové psychologie.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“

DĚTSKÝ NEGATIVISMUS – 448 918479
Forma komunikace dítěte, v které se snaží bránit práva své osobnosti tím, že působí proti požadavkům druhých. Může se projevit tvrdohlavostí, hrubostí, uzavřeností.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“

Použití číselné řady Grigorije Grabového:
Je třeba se koncentrovat na číselnou řadu. Číselnou řadu si můžete v duchu představit (nejlépe v bílostříbřité barvě) a tímto způsobem koncentraci provádět. Čísla řady můžete také v duchu vyslovovat a dívat se na napsanou číselnou řadu.

CÍL LIDSKÉHO ŽIVOTA – 598 041 81939178
Dosažení svobody, nezávislosti, celistvosti a schopnosti milovat.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

LÁSKA – 888 412 1289018
Vysoký stupeň emocionálně pozitivního postoje vyčleňujícího objekt od ostatních a stavícího ho do středu životně důležitých potřeb a zájmů subjektu: láska k vlasti, k matce, k dětem, k hudbě atd. Intenzivní, soustředěný a poměrně stabilní emoce subjektu, fyziologicky podmíněná sexuálními potřebami. Projevuje se společensky utvářenou touhou být maximálně plně prezentován svými osobně významnými rysy v životně důležitých činnostech druhého tak, aby v něm probudil potřebu odvetného citu stejné intenzity, napětí a stálosti.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

Postup práce naleznete na: Vyhledávací systém G. Grabového | vecnostzivota.cz

JASNOVIDNOST – 818 8849482167
Získávání znalostí o některých událostech bez použití známých smyslových orgánů nebo logických úsudků.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“)

PAMĚŤ – 319 061 988 18, kognitivní procesy
Proces uložení do paměti, organizace, uchování, obnovení a zapomínání nabyté zkušenosti, což umožňuje její opětovné aktivní použití nebo návrat do prostředí vědomí. Paměť spojuje minulost subjektu s jeho přítomností a budoucností a je nejdůležitější poznávací funkcí, která je základem rozvoje a učení.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“)

ZABEZPEČENÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA VŠEM: 428741888
Světlo Věčnosti se vylilo na Zemi. Rozšířilo se na stromy, na keře, na trávu, proniklo hluboko do všech struktur prostoru a znovu se odrazilo do nebe.

U této číselné řady se koncentrace provádí v opačném pořadí. Tj., při koncentraci na poslední číslo 8 jde světlo od tohoto čísla k prvnímu číslu řady, tj. 4. To je nutné! Tato číselná řada byla poskytnuta G. P. Grabovým na konferenci dne 8. srpna 2021.

U vitaminu D je třeba brát v úvahu, že řízení používané v jakýchkoliv systémech kvůli druhým vitaminům může být více akumulováno a zkoncentrováno, pokud jde o cíle řízení, jestliže se struktura vitaminu D používá jako systém řízení zaměřený na systematizaci řídicích systémů prostřednictvím vitamínů.
A proto je zde důležité samo řízení rozdělit do tří řad.
19431754964851491 – systémová úroveň spojení vitaminů, pokud jde o cíl věčného rozvoje,
31649489451721 – předávání znalostí, zkušeností, informačního záměru od organismu do vnějšího prostředí
2414987 – to je dosažení závazné úrovně věčného života cestou interakce s vnějšími systémy nepevného typu (se světlem atd.).
Z knihy G. Grabového „ЧИСЛЕННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПО ПРОДУКТАМ“, 2004