… z Facebooku

Pro ty, kteří neholdují sociálním sítím, budou v této části uvedeny některé zajímavosti uveřejněné na stránkách Facebooku – Věčnost života.
Více informací o číselných řadách naleznete na http://www.vecnostzivota.cz/…/proc-cisla-a-ciselne-rady/
a na https://www.vecnostzivota.cz/metody-koncentraci-na…/

Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования“

LŽIVOST 9184117184
Individuální psychologický rys projevovaný ve vědomém zkreslení skutečného stavu věcí, v touze vytvořit nesprávný dojem o faktech a událostech. Lživost je v rozporu se všeobecně lidskými požadavky vyplývajícími z potřeby mít správnou představu o společnosti, o jednání druhých a o životně důležitých jevech.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2″

VŮLE – 513964 818 91
Stránka vědomí, jeho aktivní a regulující princip, určený k vytváření úsilí a jeho udržování tak dlouho, jak je to nutné. Schopnost člověka dosahovat stanovených cílů v podmínkách překonávání překážek, projevující se v sebeurčení a seberegulaci své činnosti a různých duševních procesů. Díky ní může člověk z vlastní iniciativy, na základě vědomé potřeby provádět činnost v předem naplánovaném směru a s předem předvídanou silou.

NEZÁVISLOST – 598 511
Varianta shody a negativismu. Samostatné vypracování a obrana vlastního stanoviska. Nevylučuje solidaritu jednotlivce se skupinou, nikoli však pod nátlakem, ale na základě vědomého souhlasu s ní.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

AKTIVNÍ POZORNOST – 879491488711
(též záměrná nebo úmyslná) Usměrňuje se a podporuje vědomě stanoveným cílem, a proto je nerozlučně spjata s řečí. O aktivní pozornosti se hovoří, jestliže je činnost prováděna cestou vědomých záměrů a vyžaduje úsilí, které je projevem vůle ze strany subjektu. Vyznačuje se aktivním charakterem, složitou strukturou zprostředkovávanou sociálně rozvinutými způsoby organizace chování a komunikace; podle původu je spojena s pracovní činností.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

Duše – to je autonomní jednotka reality
G. P. Grabovoj, Законы сознания и мира в предотвращении возможной глобальной катастрофы, 12. 7. 2001 (Zákony vědomí a světa na odvrácení možné globální katastrofy)

EMPATIE – 816498917314
Pochopení emočního stavu, proniknutí, vcítění se do prožitků druhého člověka. Schopnost jedince k paralelnímu prožitku těch emocí, které vznikají u jiného jedince v průběhu komunikace s ním. Pochopení druhého člověka prostřednictvím emocionálního vcítění se do jeho prožívání.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2″

PŘEKÁŽKA – 201 364
V každé překážce se vyčleňují dva aspekty: 1) její objektivní část, určená nepsychologickými příčinami nezávislými na subjektu; 2) subjektivní, určená osobitostí konkrétního člověka.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2″

ALÁLIE (DYSFÁZIE) – 519319 018716314
Neuropsychologický symptom charakterizovaný absencí nebo nedostatečným rozvojem řeči u dětí s normálním sluchem a dostatečnou úrovní inteligence. Alálie vzniká poškozením řečových zón mozkové kůry při porodu, nemocemi nebo poraněním mozku v předřečovém období života.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

Číselné řady zabezpečující věčný život pro všechny:
546489
748949
319749
Poskytnuto Grigorijem P. Grabovým v květnu 2023 prostřednictvím p. Stefano Candela

NÁVYK – 418 217 319 1
V psychofyziologii se jedná o negativní učení, jehož důsledkem je nedostatečná reakce na určitý podnět. Ve své nejobecnější podobě se omezuje na postupné snižování výchylky reakce během opakování podnětu. Od únavy a vyčerpání se liší tím, že reakci lze opět vyvolat pouhou změnou podnětu. Obzvláště zřetelně se návyk projevuje v systému předběžné odezvy.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“

PSYCHICKÉ NAPĚTÍ – 591 419
Psychický stav v důsledku předjímání nepříznivého vývoje událostí. Doprovázen pocitem celkového nepohodlí, úzkosti, někdy i strachu. Na rozdíl od úzkosti zahrnuje ochotu zvládnout situaci, jednat v ní určitým způsobem.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

TVRDOHLAVOST – 548319316891

Zvláštnost chování, v ustálených formách – rys charakteru; působí jako vada sféře pevné vůle jedince, vyjádřená touhou bezpodmínečně jednat po svém, a to v rozporu s rozumnými argumenty, prosbami, radami či poučením jiných lidí. Chování je charakteristické aktivním odmítáním požadavků jiných lidí, kteří se k jedinci obracejí. Chování se přitom přesouvá z roviny předmětné do mezilidské a je podporováno pohnutkou sebeprosazení.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования“

DĚTSKÉ NEMOCI – 18543218
INFEKČNÍ NEMOCI – 5421427
Z knihy Grigorije Grabového „Obnovení organismu člověka koncentrací na čísla“

PŘÁTELSTVÍ – 8901 678 914 81
Je typ stabilních, individuálně volitelných mezilidských vztahů, vyznačujících se vzájemnou náklonností účastníků, zesílením procesů přidružení, vzájemným očekáváním opětovaných citů a preferencí. Rozvoj přátelství předpokládá dodržování nepsaného „kodexu“, který potvrzuje potřebu vzájemného porozumění, vzájemnou upřímnost a otevřenost, důvěru, aktivní vzájemnou pomoc, vzájemný zájem o záležitosti a zkušenosti druhého, upřímnost a nezištnost citů.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

FANATISMUS – 589314318 42
Neústupná a alternativy odmítající oddanost určitým přesvědčením, vyjádřená aktivitou a komunikací. Je spojena s ochotou se obětovat. Věrnost myšlence se kombinuje s nesnášenlivostí vůči lidem jiného přesvědčení a pohrdáním etickými normami bránícími v dosažení společného cíle. Fanatismus je fenoménem skupinové psychologie.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“

DĚTSKÝ NEGATIVISMUS – 448 918479
Forma komunikace dítěte, v které se snaží bránit práva své osobnosti tím, že působí proti požadavkům druhých. Může se projevit tvrdohlavostí, hrubostí, uzavřeností.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“

Použití číselné řady Grigorije Grabového:
Je třeba se koncentrovat na číselnou řadu. Číselnou řadu si můžete v duchu představit (nejlépe v bílostříbřité barvě) a tímto způsobem koncentraci provádět. Čísla řady můžete také v duchu vyslovovat a dívat se na napsanou číselnou řadu.

CÍL LIDSKÉHO ŽIVOTA – 598 041 81939178
Dosažení svobody, nezávislosti, celistvosti a schopnosti milovat.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

LÁSKA – 888 412 1289018
Vysoký stupeň emocionálně pozitivního postoje vyčleňujícího objekt od ostatních a stavícího ho do středu životně důležitých potřeb a zájmů subjektu: láska k vlasti, k matce, k dětem, k hudbě atd. Intenzivní, soustředěný a poměrně stabilní emoce subjektu, fyziologicky podmíněná sexuálními potřebami. Projevuje se společensky utvářenou touhou být maximálně plně prezentován svými osobně významnými rysy v životně důležitých činnostech druhého tak, aby v něm probudil potřebu odvetného citu stejné intenzity, napětí a stálosti.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

Postup práce naleznete na: Vyhledávací systém G. Grabového | vecnostzivota.cz

JASNOVIDNOST – 818 8849482167
Získávání znalostí o některých událostech bez použití známých smyslových orgánů nebo logických úsudků.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“)

PAMĚŤ – 319 061 988 18, kognitivní procesy
Proces uložení do paměti, organizace, uchování, obnovení a zapomínání nabyté zkušenosti, což umožňuje její opětovné aktivní použití nebo návrat do prostředí vědomí. Paměť spojuje minulost subjektu s jeho přítomností a budoucností a je nejdůležitější poznávací funkcí, která je základem rozvoje a učení.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“)

ZABEZPEČENÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA VŠEM: 428741888
Světlo Věčnosti se vylilo na Zemi. Rozšířilo se na stromy, na keře, na trávu, proniklo hluboko do všech struktur prostoru a znovu se odrazilo do nebe.

U této číselné řady se koncentrace provádí v opačném pořadí. Tj., při koncentraci na poslední číslo 8 jde světlo od tohoto čísla k prvnímu číslu řady, tj. 4. To je nutné! Tato číselná řada byla poskytnuta G. P. Grabovým na konferenci dne 8. srpna 2021.

U vitaminu D je třeba brát v úvahu, že řízení používané v jakýchkoliv systémech kvůli druhým vitaminům může být více akumulováno a zkoncentrováno, pokud jde o cíle řízení, jestliže se struktura vitaminu D používá jako systém řízení zaměřený na systematizaci řídicích systémů prostřednictvím vitamínů.
A proto je zde důležité samo řízení rozdělit do tří řad.
19431754964851491 – systémová úroveň spojení vitaminů, pokud jde o cíl věčného rozvoje,
31649489451721 – předávání znalostí, zkušeností, informačního záměru od organismu do vnějšího prostředí
2414987 – to je dosažení závazné úrovně věčného života cestou interakce s vnějšími systémy nepevného typu (se světlem atd.).
Z knihy G. Grabového „ЧИСЛЕННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПО ПРОДУКТАМ“, 2004