Koncentrace na každý den

Následující texty byly přeloženy z knihy Grigorije Petroviče Grabového „Vzkříšení lidí a věčný život je od nynějška naše realita!“ (Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность!, © Г. П. Грабовой, 2001)

CVIČENÍ NA KAŽDÝ DEN V MĚSÍCI PRO ROZVOJ VĚDOMÍ, PRO ROZVOJ ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ PŘÍZNIVÝM SMĚREM, PRO ZÍSKÁNÍ PLNOHODNOTNÉHO ZDRAVÍ A PRO VYTVOŘENÍ HARMONIE S VIBRACEMI VESMÍRU

Doporučuji vám najít si trochu času na cvičení, která jsou uvedena níže. Na každý den v měsíci doporučuji tři cvičení, která odpovídají tomuto dni.
Tato cvičení přináší řízení událostí. Za tímto účelem je třeba používat různé koncentrace. Během koncentrace mějte stále na paměti přesný cíl, kterého chcete dosáhnout. Cílem může být realizace požadované události, například zotavení z nemoci, rozvoj mechanismu poznání světa a tak dále. Hlavní věcí zde je, vždy vést řízení informací pro všeobecnou spásu a harmonický rozvoj. Takové řízení může na informační úrovni bojovat proti ničení, neboť pracujete na spáse.

Koncentrace může být prováděna na úrovni vašeho vnímání prakticky následujícím způsobem:

  • Ve své mysli si stanovte cíl koncentrace ve formě nějakého geometrického tvaru, například sféry. Tato sféra je cílem koncentrace.
  • Duchovně se nalaďujete na tvorbu pro sebe potřebné události takovým způsobem, jak to dělá Stvořitel.
  • Při koncentracích na různé objekty, na konkrétní čísla, nebo na poznání skutečnosti kontrolujte umístění sféry. Volním úsilím přesuňte sféru do té oblasti svého vnímání, která poskytuje v okamžiku koncentrace více světla.

Zde je představena jedna z variant technologie koncentrace. V praxi můžete najít spoustu dalších. Velmi efektivní jsou způsoby řízení událostí na základě pochopení procesů světa prostřednictvím koncentrací.

V prvním cvičení pro každý den v měsíci se budete koncentrovat na nějaký prvek vnější nebo vnitřní reality.
Ve druhém cvičení se koncentrujete na řadu sedmi a devíti číslic.
Třetí cvičení poskytuje technologie řízení událostí ve verbální formě.

Rád bych vás upozornil na následující důležitý moment. Měli byste pochopit, že účinnost vámi prováděné koncentrace je určena do značné míry vaším přístupem k ní. Snažte se být k tomuto tvůrčímu procesu otevření. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, který vám napoví, jak tyto koncentrace v praxi provádět.

Je možné, jak jsem se již zmínil dříve, si napsat řadu číslic na list papíru a koncentrovat se na ni. Avšak může však zvolit i jiný způsob.

Když se koncentrujete na řadu devíti číslic, můžete si představit, že jste ve středu sféry a číslice se nacházejí na jejím vnitřním povrchu. Informace o cíli koncentrace může být uvnitř této sféry ve tvaru koule. Měli byste se naladit a najít tu číslici, z které vychází nejvíce světla. Jakmile dostanete první myšlenku o tom, že některá číslice z řady, která je na vnitřním povrchu velké sféry, svítí jasněji než ostatní, měli byste tuto číslici fixovat. Pak v duchu spojte vnitřní kouli, která obsahuje cíl koncentrace, s prvkem vnímání v podobě této číslice.

Když se koncentrujete na řadu sedmi číslic, můžete si představit, že číslice jsou umístěny na povrchu krychle, a to na jedné z jejich stran. Současně v souladu se svými pocity můžete posouváním měnit umístění číslic a tím dosáhnout maximálního účinku.

Můžete postupovat i naprosto jiným způsobem. Ve své mysli si může spojit každou číslici s nějakým prvkem vnějšího nebo vnitřního prostředí. Přičemž tyto prvky nemusí být nezbytně homogenní. Například jednu číslici, můžete spojit s nějakým stromem a druhou s nějakým pocitem. Rozhodněte se sami. V takovém přístupu číslice symbolicky přirovnáváte k vámi vybraným prvkům reality. Jako vždy tyto prvky reality nemusí být jen fyzickými, ale také myšlenými. To znamená, že si je můžete představit ve svém vědomí.

Tyto způsoby vám poskytnou doplňující možnosti řízení. Můžete měnit strukturu koncentrace, své naladění na ni; můžete také měnit symbolické přiřazení číslic k prvkům reality. Ve výsledku budete schopni zvýšit efektivitu své koncentrace. Budete schopni lépe řídit čas provedení toho, co jste řešili. Toto je velmi důležité v praktickém životě.

Vaše koncentrace musí poskytnout okamžitý výsledek tam, kde je potřeba okamžitá záchrana. Faktor času nemusí být tak významný, je-li cílem zajistit harmonický rozvoj. Rozhodujícím faktorem je v tomto případě jen zajištění vašeho harmonického rozvoje se zvážením všech okolností. Přesně toho docílíte prostřednictvím koncentrace.

Takže vše v těchto cvičeních by mělo být individuální. Každý si musí vybrat systém svého rozvoje. Současně byste měli mít na paměti následující skutečnosti.

Není možné volit systém vlastního rozvoje logickou cestou. Ujistěte se o stanovení svých cílů, naplánujte si jejich dosažení, nicméně ve vaší duši již jsou úkoly, které do ní byly vloženy mnohem dříve. Proto když se koncentrujete, mohou být nejdříve realizovány ty úkoly, které byly vloženy dříve, které byly úkoly vaší duše a které byly nejen úkoly vašeho rozvoje, ale také rozvoje celé společnosti. Při plnění těchto úkolů cítíte, že to jsou právě ony, které byste měli udělat jako první ze všech, cítíte to na velmi hluboké vnitřní úrovni, na úrovni rozvoje duše – na úrovni Stvořitele.

To je důvod, proč když mluvíme o koncentracích, v první řadě hovoříme o všeobecné harmonii. Zároveň je třeba chápat, že harmonie vždy zahrnuje jako nezbytný prvek spásu, pokud situace vyžaduje takový zákrok. Nicméně, hlavním úkolem harmonie je zabezpečení takového vývoje událostí, aby obecně nevznikly žádné hrozby. Je jasné, že harmonický rozvoj je třeba udělat takovým, aby byl věčným.

Mnou vytvořené a odzkoušené koncentrace pro každý den v měsíci k tomu povedou. Při jejich provádění získáte tu harmonii, která učiní vaši cestu radostnou a nerušenou, a budete moci zachránit sebe i ostatní a žít věčně.

Díky těmto koncentracím můžete vždy za jakékoliv situace provádět aktivní řízení místo toho, abyste zůstali pasivními. Pochopení toho, že používáním těchto koncentrací ve svých každodenních záležitostech opravdu realizujete proces všeobecné spásy a věčného harmonického rozvoje, otevírá svobodu danou vám Stvořitelem. To spolu s vaším pravým štěstím formuje všeobecný tvořivý rozvoj.

Koncentrace jsou dány na 31 dnů. Pokud provádíte tato cvičení například v únoru, který má 28 dnů, pak po 28. dni přecházíte na první den v březnu. To znamená, že den měsíce ze seznamu cvičení se musí vždy shodovat se dnem měsíce, který v danou chvíli ukazuje kalendář. Tyto koncentrace můžete provádět kdykoliv během dne. Počet koncentrací za den a dobu jejich trvání si můžete určit sami. Doporučuji provádět koncentrace systematicky a před důležitými záležitostmi.

Pokud zjistíte, že první cvičení jakéhokoliv dne je dost složité, můžete ho vynechat a udělat další dvě. Dostanete výsledek tak jako tak. Postupem času se pro vás stanou tato první cvičení stále více a více jasnějšími a pro vás jednoduššími.
Takže dělejte, co chápete a co se vám líbí.

(Text nově revidován 27. 1. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)

1. den měsíce

2. den měsíce

3. den měsíce

4. den měsíce

5. den měsíce

6. den měsíce

7. den měsíce

8. den měsíce

9. den měsíce

10. den měsíce

11. den měsíce

12. den měsíce

13. den měsíce

14. den měsíce

15. den měsíce

16. den měsíce

17. den měsíce

18. den měsíce

19. den měsíce

20. den měsíce

21. den měsíce

22. den měsíce

23. den měsíce

24. den měsíce

25. den měsíce

26. den měsíce

27. den měsíce

28. den měsíce

29. den měsíce

30. den měsíce

31. den měsíce

Doslov

Doplňující vysvětlení a pokyny G. P.  Grabového nejen pro koncentrace na každý den