Význam snu a snění v lidském životě

Následující text byl přeložen z knihy „Čísla snů“, kterou G. Grabovoj dosud nedokončil, a proto máme k dispozici pouze úvodní část. Není však bez zajímavosti, že i tento celkem nenápadný text odhaluje mnohé, co možná ve svém životě přehlížíme nebo podceňujeme, případně kde jsme doposud nechápali souvislosti.

Sen je vnímán jako událost, která se člověka přímo týká. Vzniká touha porozumět významu snu, do budoucna vzít v úvahu uviděné. Chcete-li řídit události, můžete si představit, jak sen vstupuje do vašeho těla ústy. Snažte se v duchu si vybavit pocit, který bývá, když zachytíte kapku deště jazykem. Je v ní patrná bouře i moře, obecně celý vodní živel. Vše je vnímáno v jednom. Sen tak přichází do kontaktu s vaším vědomím, přináší do něj vše, co není ani vnímáno a není okamžitě chápáno. Věčnost v sobě obsahuje všechny jevy světa. Pochopení prostřednictvím snu přichází do styku s věčností. Stvořitel vidí věčnost sám v sobě. Ve snu spatřete dynamiku věčnosti a poznáte, že fyzické tělo je v tomto proudu nezničitelné.

Čísla snů se nalézají ve věčnosti. Jakékoliv informace vnímané ve snu zajišťují věčný život vám i všem ostatním. Jedná se o projev zákona zajištění věčného života, který spočívá v tom, že ve vztahu ke každé události by měly být následující snahy zaměřeny na věčnost.

Číslo lze vyslovit, to znamená pomyslným pohybem jazyka lze nasměrovat sen k zajištění věčného života. Organismus může být vnímán jako autonomní, když informace vstupuje ústy. Pak v oblasti jícnu můžete vnímat, co se děje ve snu. Symboly snu pochopíte. Proč se vám snily konkrétní obrazy, jak vás ovlivňují, před čím vás varují a jak můžete tyto informace použít.

Děj spatřený prostřednictvím snu informuje o práci mozku ve spojení s buňkami těla. Můžete tak přejít na úroveň vědomí, která vám umožní znovu vytvořit buňky těla řízeným způsobem prostřednictvím koordinačního centra, například prostřednictvím mozku. Myšlenkovým posunováním linie dynamiky věčnosti ve snu na pól budoucích událostí lze vidět, že duše může také centrálně vytvářet fyzické buňky těla. Při zkoumání informace snu pomocí vědomí je vidět, že duše je vždy v budoucnosti přítomna, a to je důkaz věčnosti duše. Na základě toho je možné posoudit způsob dosažení věčného života v pomyslném spojení fyzického těla a duše v nekonečné budoucnosti. Duchovní cíl zabezpečení věčného života umožňuje duši rychle obnovit nebo vytvořit buňky těla. Když si v duchu budete představovat obrazy potravin, které vchází do žaludku ústy, v toku informací snu můžete zvětšovat nezávislé fungování organismu bez vyčerpání a bez přijímání potravy. To je také jeden ze způsobů, jak normalizovat svoji hmotnost. Norma života je zohlednění všech jejich informací. Sen často umožňuje vnímat všechny informace v samostatných obrazech.

Ve snu je informace duše vrstvena na obraz ducha, dále je informace těla. Proto je možné určit, kde se duch stýká s věčnou duší. V místech takových kontaktů je projeveno věčné fyzické tělo člověka. Stanovením takových míst podle informací snu a představou sebe nebo druhých v nich lze dosáhnout věčného života. Prostřednictvím takových vrstev můžete vnímat sen jiné osoby.

V praxi se vyskytly případy, kdy mi chtěli lidé sdělit svůj sen, ale já jsem uvedl, že to není nutné, protože já sám povím o událostech snu s doporučeními s přihlédnutím k budoucnosti. Ve všech případech takových jednání jsem přesně popsal události snu, což potvrdili i samotní lidé. Sen tak lze popsat jako jakoukoliv jinou informaci s využitím schopnosti řídicí jasnovidnosti. Princip řídící části jasnovidnosti spočívá v tom, že aktivity by měly být zaměřeny na poskytnutí znalostí věčného života člověku. Přísné dodržování tohoto principu umožňuje každému osvojit si řídicí jasnovidnost pomocí toho, co viděl ve snu.

První metoda spočívá v tom, že přenesete světlo z obrazu viděného ve snu na povrch svého těla.
Druhou metodou je proniknout svým rozumem do jevu viděného ve snu s cílem jeho plného pochopení.
Třetí metoda je založena na taktice a postupu – rozveďte do detailů události snu pro současnost a systematicky je spojujte pro pochopení chování v budoucnu.
Tak se můžete naučit vytvářet buňky a orgány pro sebe i ostatní, protože technologie řídicí jasnovidnosti věčného života je substrukturou prognostického řízení založeného na normě budoucnosti. Normální zdravý obraz fyzického těla je vždy v budoucnosti, protože tam je vždy Bůh. Nasměrováním své touhy po věčném životě jej lze připojit k věčné normě budoucnosti, a tím vytvoříte vždy, tedy po celý věčný čas, zdravý organismus pro sebe nebo pro ostatní.

Sen je jednou z možností interní komunikace mezi všemi lidmi. Ve snu mohou existovat výstupy na informační úrovně jiných lidí a výměna informací v aktivnější fázi. Když ve snu vidíte nějaké obrazy, představte si, že se díváte fyzickým zrakem. Poté prostřednictvím svého vědomí vytvořte postup fotonů světla od vašich fyzických očí k obrazu ve snu. Při takovém vnímání a chápání přenášíte řízení fyzické reality dovnitř svého vědomí. Umístěním žádoucí události ve středu věčnosti, který je v jakékoli sféře vědomí, urychlujete realizaci události takovým způsobem, že tímto potvrzujete věčný život pro všechny.
Ve snu lze určit místa setkání se vzkříšenými a technologie vzkříšení všech.

Spánek na intuitivní organické úrovni je spojen se všemi jevy reality. Realizace zákona neumírání živoucích se uskutečňuje prostřednictvím snu uvědoměním si, že události snu se vyskytují v prostoru reality, která má funkci věčnosti. Sen jako systém stálého kontaktu s věčností činí věčný život obecně platným.
Ve všech živých organismech dochází ke kontaktu s věčností systematicky prostřednictvím snu nebo stavu podobnému snu. Sen vyjadřuje princip rovnosti všeho živého před Stvořitelem. Pomocí tohoto principu je možné získat přístup k informacím snu živých organismů a účinně jim pomáhat, aby všichni dosáhli věčného života.

Za určitých okolností je možné setkat se s tím, že člověk, který vidí sen, chápe, že je to sen. Rozvíjením této schopnosti koncentrací na čísla 891048 můžete ve snu okamžitě řídit situaci, nesměrovat události k lepšímu. Silou vůle můžete přiklonit rovinu snu doprava a události vylepšit na potřebnou úroveň. Zároveň je ve snu žádoucí pochopit, že činnost musí být provedena v plném rozsahu, jako byste řešili problém během bdělosti. Možnost tak vědomě řídit události umožňuje rychle zvládnout technologii věčného života. Použitím kontrolovaného snu lze řádově zvýšit řiditelnost situace. Protože rychlost dosažení výsledku v technologii řízení reality prostřednictvím myšlení úzce souvisí s kvantitou vědomého nepřetržitého času přemýšlení o problému.

Během takového lucidního snění je vidět, že v prostoru událostí snu na pravé straně je obrovská část sféry, která je vnímána jako živá tkáň vědomí. Člověk vždy přemýšlel o tom, co leží za nekonečným fyzickým prostorem. Osvojením rozlohy světa pomocí prvku vědomí, který se pohybuje do nekonečna, lze vidět, že jednotlivé světelné sféry koncentrace informací postupně přecházejí do objektů nahnědlého odstínu podobného vyvýšeninám. V oblasti nejsou žádné tyto světelné sféry, protože vedle objektů informace se teprve začínají vytvářet. S prudkým zvýšením rychlosti pohybu vědomí můžete vidět sami sebe. To znamená, že můžete nejrychleji poznat svět kolem sebe prostřednictvím svého fyzického těla a že se svět na něj redukuje. Celý svět je určitým způsobem svázán s jedním fyzickým tělem.
Pokud pomalu posunete část vědomí, která poznává nekonečný svět, můžete nad vyvýšeninami uvidět vlnu světla přicházejícího od Boha, Jeho obraz a můžete s Bohem vlídně mluvit, cítit Jeho přátelskost. Za vyvýšeninami, kde se vytváří informace, můžete vidět zlaté světlo, budoucí věčný svět s věčně žijícími lidmi a dalšími živými organismy. Informace snu se z velké části tvoří od zlatého světla věčnosti a od Božského světla jako zpětný pohyb k člověku. Při jejím vnímání je člověk nasycen energií potřebnou pro věčnou činnost, když si za svůj cíl stanoví uskutečnění věčného života. V lucidním snu můžete nasměrovat tuto nekonečnou energii na zabezpečení věčného života každému, kdo je vnímán ve snu a všem, kdo jsou mimo syžet snu. Jasná hranice rozdělení reality umožňuje pochopit, že nekonečnost světa je vždy vnímána člověkem. Poznání nekonečnosti světa je jedním ze zdrojů radosti věčného života.

Je známo, že delfíni a ptáci mohou spát s jednou bdící hemisférou a ptáci mohou dokonce spát za letu. V okamžiku, kdy proběhne výměna bdící hemisféry a spící hemisféra nespí, energie impulzivně zaplní tělo. Při práci na diagnostice letecké techniky v letecké společnosti Uzbekistánu, vzhledem k velkému množství práce v souvislosti s obrovským leteckým parkem, kdy jsem často musel diagnostikovat dny a noci bez spánku, jsem použil metodu výměny aktivity mozkových hemisfér. Za tím účelem se musíte koncentrovat na jednu hemisféru, aby aktivně fungovala a aby druhá hemisféra pomocí myšlenek vstoupila do stavu podobnému snu s menší aktivitou. Pak je třeba pravidelně měnit aktivitu hemisfér. V okamžiku takové změny aktivity je vnímáno světlo věčnosti přicházející z mnoha oblastí fyzického prostoru, které proniká do těla a je možné chápat stálou dosažitelnosti věčného života.

Před spaním můžete nastavit svou koncentraci tak, aby při realizaci věčného života brala v úvahu fáze spánku. Pro spánkovou fázi s pomalými vlnami, která nastává bezprostředně po usnutí, je možné se koncentrovat na slova a čísla „hypotalamus mozku 881“. Pro následnou fázi rychlého snu je efektivní se koncentrovat na následující čísla a slova: „847 prodloužená mícha“.

Při použití číselných řad vztahujících se k obrázkům a událostem uvedeným v knize je žádoucí koncentrovat svou pozornost déle na první tři čísla řady. Pro zesílení omlazujícího účinku je možné se intenzivněji či déle koncentrovat na první a čtvrté číslo řady. Pro větší účinek na zdraví – na druhé a páté číslo řady.