Životopis

Grigorij Grabovoj – doktor fyzikálně-matematických věd, autor objevu vytváření informačního pole a originálních děl pro předpovědi budoucích událostí, jejich řízení a korekci, autor doktríny „o spáse a harmonickém rozvoji“.

Narodil se 14. listopadu 1963 ve městě Kirov (vesnice Bogara), okres Šimkent, Kazchstán.

V roce 1986 dokončil Fakultu aplikované matematiky a mechaniky Taškentské státní univerzity.

V letech 1991-1992 na žádost Národní letecké společnosti Uzbekistánu jako první na světě na oficiálním a vědeckém základě uskutečnil se 100% shodou prognóz více než 360 předpovědí na diagnostiku technického stavu  využívání leteckého parku Taškentu JSC, závodu č. 243 na opravy letadel a kontrolu bezpečnosti letadel v těžkých pracovních podmínkách.
Všechny prognózy letecké techniky a diagnostiky jsou uvedeny v knize „Praxe řízení. Cesta spásy. Svazek 1“.

Od 7. ledna do 1. září 1993 G. P. Grabovoj pracoval jako odborný pracovník v Centru pro informační a výpočetní služby Národních aerolinií Uzbekistánu, kde pokračoval v používání mimosmyslové diagnostiky. Všechny prognózy letecké techniky a diagnostiky jsou uvedeny v knize „Praxe řízení. Cesta spásy. Svazek 1“.

V roce 1994  navštívil G. Grabovoj Indii, kde se setkal se Shri Sai Babou, který byl za svého života uznán svatým a který mu předpověděl, že bude svoji vysokou energii a psychické schopnosti používat pro blaho lidí celého světa.

říjnu 1995 bulharská věštkyně a jasnovidka Baba Vanga po 50minutovém rozhovoru s G. Grabovým předpověděla, že během 20 let dosáhne všeho, co si naplánoval a bude na planetě prakticky realizovat svůj systém jaderné a ekologické bezpečnosti, prodloužení lidského života a neumírání. Vyjádřila své přesvědčení o tom, že s jeho fenomenálními schopnostmi musí závazně pokračovat v rozšiřování sféry svých schopností ve všech oblastech života.

Od roku 1995 do 1997 G. P. Grabovoj spolupracoval s Řídicím centrem vesmírných letů Ruské federace a úspěšně pomáhal v rozhodování týkajících se vzniklých problémů na palubě kosmické lodi, v diagnostice orbitální stanice „Mir“.
Podle odborníků příslušné komise „Ze srovnání předpovědí G. P. Grabovoje s praxí vyplývá, že všechny jeho předpovědi byly potvrzeny na 100 %. 100% potvrzení celé prognostiky, celého objemu úkolu, umožňuje učinit závěr, že P. G. Grabovoj při diagnostice kosmické techniky pouze prostřednictvím své jasnovidnosti okamžitě přenáší 100% potvrzené předpovědi o celém úkolu. Z popsaných skutečností vyplývá, že je nutné použít jasnovidnost v profylaxi defektů a nehod v kosmické technice“. (Praxe řízení. Cesta spásy. Svazek 1. Strana 239). Dalším příklad diagnostiky G. Grabového, pokud jde o kosmické technologie, byla diagnostika všech motorů amerického raketoplánu „Atlantis“. V tomto případě poskytl informace o skutečném technickém stavu, které byly na 100 % potvrzeny v praxi. Je třeba poznamenat, že G. Grabovoj provedl tuto diagnostiku během několika sekund, kdy byl venku a s řídicím centrem kosmických letů komunikoval prostřednictvím mobilního telefonu.

Učení Grigorije Grabového je nový základní směr znalostí, potvrzující způsob rozvoje, který se týká neustálého dodržování zákonů tvůrčího rozvoje světa. Existují odhalené a v praxi potvrzené základní zákony tvůrčího řízení každým objektem informace směrem ke spáse. Předně jsou matematicky definovány závislosti, které v praxi prokazují, že změnou vnímání lze změnit informaci ve všech systémech reality.

19. prosince 1997 byly G. P. Grabovému uděleny Mezinárodní komorou pro zápis informačně-intelektuálních novinek následující certifikáty – licence:

  • pro metodu „Počítačová technologie vzdáleného řízení“;
  • pro model „Archivace v každém bodě prostoru a času“;
  • pro úvodní část „Reprodukování automaticky se rozvíjejících systémů odrážejících vnější a vnitřní oblasti rozmanitosti vytváření sfér“;
  • pro princip „Čas je forma prostoru“;
  • pro princip „Diagnostika objektu prostřednictvím metody ortodoxní matematiky“.

 24. prosince 1997 je vydán certifikát – licence pro objevy v oblasti „Reprodukování automaticky se rozvíjejících systémů odrážejících vnější a vnitřní oblasti rozmanitosti vytváření sfér“.
24. ledna 1998 je G. P. Grabovému udělen titul „Nejlepší léčitel“ ve směru Bioenergoinformatiky a prognostiky.
9. března 1998 je G. P. Grabovoj v Ruské akademii přírodních věd zvolen na základně statutu za plnoprávného člena RANS pro sekci „Znalosti a technologie noosféry“.
10. června 1998 je G. P. Grabovoj zvolen řádným členem Mezinárodní akademie pro dezinformace.
10. června 1998 jako znamení uznání a certifikace je G. P. Grabovoj zvolen za akademika Mezinárodní akademie informatizace.
Mezinárodní akademie informatizace je nevládní organizace, přidružený člen Organizace spojených národů (OSN) v běžném konzultačním postavení Hospodářské
a sociální radě Organizace spojených národů (www.iia.ca).
10. srpna 1998 Italská akademie pro hospodářský a sociální rozvoj udělila G. P. Grabovému titul akademik jako nejvyšší projev uznání jeho vynikajícím schopnostem, vysokým morálním vlastnostem, trvalému plnění svých občanských povinností
a následování nejvznešenějších ideálů, které mu dávají plné respektování, které si ve společnosti zaslouží.
V srpnu 1998 Newyorskou akademií věd byl G. P. Grabovoj zvolen za plnoprávného člena této akademie.
15. září 1998 je G. P. Grabovému udělena Ruskou akademií přírodních věd stříbrná medaile „Za rozvoj medicíny a zdraví“.
Od 24. září 1998 je Grabovoj G. P. čestným členem Akademie kosmonautiky K. E. Tsiolkovského (certifikát č. 1095) a následně řádným členem Akademie kosmonautiky K. E. Tsiolkovského.
10. října 1998 je G. P. Grabovému udělena Mezinárodní akademií věd o přírodě
a společnosti medaile Akademie „Za zásluhy o obrodu ruské vědy a ekonomie“.
20. října 1998 je G. P. Grabovému udělena Mezinárodní akademií autorů vědeckých objevů a vynálezů stříbrná medaile „Za zásluhy v objevech“.
25. října 1998 získal diplom Řád Malty.
29. října 1998 je G. P. Grabovému udělen Ruskou akademií přírodních věd vědecký titul doktora Ruské akademie věd přírodních.
4. listopadu 1998 je G. P. Grabovému udělen Mezinárodní interakademickou unií čestný titul „grand-magistr světové vědy a vzdělávání“ jako projev uznání jeho osobních zásluh.
20. listopadu 1998 G. P. Grabovoj obdrží osvědčení o členství v Profesionální psychoterapeutické lize.
2. prosince 1998 Mezinárodní akademie věd o přírodě a společnosti ocení G. P. Grabového medailí za „Rozvoj kultury a umění“.
25. prosince 1998 usnesením prezidia Mezinárodní akademie informatizace je G. P. Grabovému udělen titul Laureát mezinárodní soutěže „Elita světových informatologů“.
16. dubna 1999 obržel G. P. Grabovoj diplomy univerzity World Distributed University (WDU) v Bruselu o přidělení vědeckého titulu grand-doktor filozofie a vědecký titul řádný profesor.
20. dubna 1999 je rozhodnutím Vysokého výboru pro certifikaci a kvalifikaci G. P. Grabovoj oceněn vědeckým titulem doktora technických věd. Cíl jeho dizertační práce je představen v publikaci „Výzkumy a analýzy základní identifikace optických systémů
v prevenci katastrof a prognosticky orientované řízení mikroprocesů“ ve vědeckotechnické sbírce „Mikroelektronika“, vydání 1 (153) Moskva CSRI „Elektronika“ 1999.
20. dubna 1999 je rozhodnutím Vyššího výboru pro certifikaci a kvalifikaci G. P. Grabovému udělen vědecký titul profesora ve specializaci 05.02.21 „Bezpečnost zvláště náročných objektů“.
12. května 1999 je G. P. Grabovoj zvolen řádným členem (akademikem) Ruské akademie medicínsko-technických věd“.
25. května 1999 je G. P. Grabovému uděleno nejvyšší ocenění Mezinárodní interakademické unie „Hvězda Vernadského za zásluhy o vědu“.
4. června 1999 je rozhodnutím Nejvyššího výboru pro interakademickou certifikaci G. P. Grabovému udělen vědecký titul doktora technických věd. Diplom DPM č. 0052.
11. června 1999 je G. P. Grabovoj zvolen řádným členem Mezinárodní akademie integrace vědy a podnikání (IAISB).
11. června 1999 rozhodnutí předsednictva Mezinárodní akademie integrace vědy
a podnikání (IAISB) je G. P. Grabovému udělen vědecký titul doktora informatiky
a řízení IAISB.
26. června 1999 je G. P. Grabovému udělen rytířský řád sv. Stanislava.
15. července 1999 je rozhodnutím Nejvyššího výboru pro interakademickou certifikaci udělen G. P. Grabovému vědecký titul profesora se specializací na „Analytické a strukturálně analytické přístroje a systémy“.
V červenci 1999 G. P. Grabovoj přečetl v centru studia a přípravy odborníků v oblasti moderních technologií prevence a likvidace mimořádných situací Ministerstva pro krizové situace o sledování a předpovídání ES. (Dopis M. Shahramanianovi v Nejvyšším výboru pro interakademickou certifikaci ze dne 23. 7. 2013).
24. srpna 1999 rozhodnutí prezidia Mezinárodní akademie integrace vědy a podnikání (IAISB) je G. P. Grabovému udělen vědecký titul IAISB profesora se specializací „Systémová informatika“.
17. února 2000 rozhodnutím prezidia Mezinárodní akademie autorů vědeckých objevů a vynálezů je G. P. Grabovoj zvolen řádným členem Akademie.
16. března 2000 rozhodnutím prezidia Evropské univerzity je G. P. Grabovému udělen univerzitní titul doktor věd v oboru speciální „Technické vědy“.
5. března 2000 je G. P. Grabovoj pro zásadní přínos v rozvoji superlehkých letadel přijat za člena „Klubu leteckých cestujících“.
10. května 2000 G. P. Grabovoj registroval patent na vynález č. 2148845 „Způsob prevence katastrof a zařízení pro jeho implementaci“. Popis patentu je uveden na internetu na oficiálních stránkách Federální agentury Ruska pro duševní vlastnictví, patenty a ochranné známky (www1.fips.ru). Vynález může sloužit k prevenci různých katastrofických jevů přírodního charakteru, katastrofických zemětřesení, jakožto katastrofických jevů technogenního charakteru, zejména u průmyslových objektů.
10. května 2000 G. P. Grabovoj registroval patent vynálezu č. 2163419 „Způsob přenosu informací“. Vynález se týká oblasti komunikačních technologií a může být použit v systému přenosu informací využívajících bezdrátovou komunikaci mezi vysílačem a přijímačem informací, a to převážně prostřednictvím přenosu informací na značné vzdálenosti a v systémech prevence katastrofických procesů různého původu. Přístroje založené na patentech Grigorije Grabového posilují činnost lidského vědomí a jsou zvláštním tréninkem, který připravuje vědomí až do úrovně, kdy může vyvolat nezávisle na přístroji duchovní procesy, které umožňují regeneraci buněk a celého lidského těla.
27. července 2000 Ruská akademie přírodních věd udělila G. P. Grabovému čestný titul a odznak „Rytíř vědy a umění“.
4. prosince 2000 Ruská akademie kosmonautiky K. E. Tsiolkovského zvolila P. G. Grabového za řádného člena (akademika) Ruské akademie kosmonautiky K. E. Tsiolkovského.
28. března 2001 je registrován studijní plán G. P. Grabového kurzu „Technologie varovných prognóz a bezpečného rozvoje“ na Ministerstvu přírodních zdrojů Ruska, Správě dodatečného profesionálního vzdělávání Ministerstva školství Ruska
a v Mezinárodní centru vzdělávacích systémů (ICLSC) UNESCO.
21. září 2001 je jmenován Obchodní radou úřadu starosty a moskevské vlády jako předseda Komise systému řízení prognóz.
26. března 2003 je jmenován jako viceprezident Ruského svazu financí.
23. srpna 2003 rozhodnutím komise Ruského mezinárodního rejstříku komplexní medicíny „ENIOM“ je G. P. Grabovému udělen titul „Nejlepší léčitel třetího tisíciletí“.
14. listopadu 2003 za zásadní přínos v bezpečnosti letecké a raketové technice je G. P. Grabovoj oceněn veřejným řádem Dvojnásobný hrdina Sovětského svazu zasloužilého zkušebního pilota SSSR Beregovoje G. T.
21. června 2004 rozhodnutím prezidia WSO je G. P. Grabovoj zvolen čestným členem Světové vědecké organizace.
10. října 2004 za zásluhy v národní kosmonautice Ruské federace kosmonautiky je G. P. Grabovému udělena medaile akademika Repieva.
24. října 2004 Evropská akademie přírodních věd v Hannoveru uděluje G. P. Grabovému medaili Roberta Kocha.
15. prosince 2004 Akademie úlohy bezpečnosti, obrany a právního řádu volí P. G. Grabového jako řádného akademika – člena Akademie.
15. prosince 2004 Akademie úlohy bezpečnosti, obrany a právního řádu vydává P. G. Grabovému diplom profesora Akademie.
29. ledna 2005 za speciální zásluhy v oblasti tvorby, používání a zavádění nových technologií a zařízení v tradiční medicíně uděluje Profesionální mezinárodní lékařská asociace specialistů tradiční populární medicíny a léčitelů „ENIOM“ G. P. Grabovému zlatý odznak „Elitní“.
26. srpna 2005 za zásluhy a zásadní osobní přínos v rozvoji a posilování ruského státu je G. P. Grabovoj oceněn řádem Petra Velikého 1. stupně.
26. prosince 2006 je rozhodnutím komise G. P. Grabovému udělena medaile „Za věrnost letectví“.

P. Grabovoj, autor Učení Grigorije Grabového zaregistrovaného jako Grobovoi G. P ve formě stovek děl v kanceláři Autorská práva knihovny Kongresu USA. (www.ggrig.com/copyright)

P. Grabovoj je zaregistrován jako autor ve Společnosti autorských práv GFR VG WORT. Informace o uvedené registraci č. 1103135 ze dne 30. září 2011 jsou uvedeny na oficiálním www.vgwort.de na stránkách https://tom.vgwort.de Zaprotokolované výsledky G. P. Grabového o přesné mimosmyslové diagnostice a prognostické předpovědi, o řízení událostí generováním biosignálů a záření myšlenek jsou uvedené v knize „Praxe řízení. Cesta spásy.“ svazek 1, 2, 3
(www.ggrig.com/control-practices-1-6).

Další informace (v ruštině s možností použití překladače) naleznete na
– 888 Wiki (universal-salvation.net)