Přednášky

 • 1999 – Специализация (Specializace) – 5 přednášek
 • 1999 – 2000 Individuální kurz přednášek
 • 2000-09-14,21 (1) МЧС Иррациональные методы предотвращения глобальных катастрофических процессов (Iracionální metody zabránění globálním katastrofickým procesům)
 • 2000-09-14,21 (2) МЧС Иррациональные методы предотвращения глобальных катастрофических процессов (Iracionální metody zabránění globálním katastrofickým procesům)
 • 2000-09-14,21 (3) МЧС Иррациональные методы предотвращения глобальных катастрофических процессов (Iracionální metody zabránění globálním katastrofickým procesům)
 • 2000-09-14,21 (4) МЧС Иррациональные методы предотвращения глобальных катастрофических процессов (Iracionální metody zabránění globálním katastrofickým procesům)

Přednášky pro lektory základního stupně vzdělávání:

 • 2000 Вводная часть (Úvodní část)
 • 2000 Технологии реализации собственных событий через систему Макроспасения (Technologie realizace vlastních událostí skrze systém makrospásy)
 • 2000 Методика управления посредством концентрации на числах или создании цифровых рядов (Metodika řízení prostřednictvím koncentrace na čísla nebo tvoření číselných řad)
 • 2000 Управление посредством цвета (Řízení prostřednictvím barvy)
 • 2000 Управление посредством фраз (Řízení prostřednictvím vět) [text]

2001-2002 Структуризация Сознания (Strukturizace Vědomí):

 • 2001-06-08 Три позиции структуризации Сознания (Tři pozice strukturizace Vědomí)
 • 2001-06-22 Метод структуризации Сознания, основанный на построении динамического элемента Реальности (Metoda strukturizace Vědomí založená na vybudování dynamického prvku Reality)
 • 2001-06-29 Технология управления путем строительства собственн ых клеток одновременно с управлением всей внешней информацией (Technologie řízení cestou vytváření vlastních buněk současně s řízením veškeré vnější informace)
 • 2001-07-03 Методика управления через построение элементов отдаленной Реальности (Metodika řízení skrze vybudování prvků vzdálené Reality)
 • 2001-07-12 Построение физической Реальности методом наблюдения за внешними элементами Реальности (Vybudování fyzické Reality metodou sledování vnějších prvků Reality
 • 2001-07-26 Технология управляющего доступа в любую точку пространства-времени (Technologie řídicího přístupu k jakémukoliv bodu časoprostoru)
 • 2001-07-31 Технология структуризации Сознания по типу воспроизводства информации управления физическим объектом (Technologie strukturizace Vědomí podle typu obnovování informací řízení fyzického objektu)
 • 2001-08-09 Метод перетока информации от одного объекта информации
  к другому (Metoda toku informací od jednoho objektu informací k druhému)
 • 2001-08-23 Технология перевода управления Мышлением к управлению Духовным Восприятием (Technologie převedení řízení Myšlení na řízení Duchovního vnímání a chápání)
 • 2001-09-06 Использование предуправляющего фактора в Сознании для реализации управления Спасения (Použití faktoru přímého řízení ve Vědomí pro realizaci řízení Spásy)
 • 2001-09-11 Управление событием путём развития в будущее (Řízení události prostřednictvím rozvoje do budoucnosti)
 • 2001-09-20 Технология структуризации Сознания, когда вы можете реструктурировать из информации текущего времени информацию прошлого времени (Technologie strukturizace Vědomí, když můžete opětovně strukturovat informaci minulého času z informace aktuálního času)
 • 2001-09-25 Управление через дискретизацию (Řízení prostřednictvím diskretizace)
 • 2001-10-04 Технология предзнания – Раздел Учения – Образование (Technologie „předznalostí“  – Část Učení – Tvorba)
 • 2001-10-09 Управление через информацию от органов чувств (Řízení prostřednictvím informace od smyslových orgánů)
 • 2001-10-16 Технология управления, основанная на принципах концентрации на рассеянных системах в области Восприятия (Technologie řízení založená na principech koncentrace na rozptýlené systémy v oblasti Vnímání a chápání)
 • 2001-11-01 Технология управления, основанная на использовании разреженных систем и структур Сознания – Раздел Учения – Здравоохранение (Technologie řízení založená na využívání redukovaných systémů a struktur Vědomí – Část Učení – Zdravotnictví)
 • 2001-11-20 Распространение результата управления на неизвестные области (Rozšiřování výsledku řízení na neznámé oblasti)
 • 2001-11-29 Совмещение соседних фракций информации – Разделы Учения – Политика, Социология, Экономика (Shoda přilehlých frakcí informací – Část Učení – Politika, Sociologie, Ekonomika)
 • 2001-12-13 Технология построения Духовного статуса через логическую структуру Сознания – Раздел Учения – Религия (Technologie vybudování Duchovního stavu prostřednictvím logické struktury Vědomí – Část Učení – Náboženství)
 • 2002-02-07 Техника активации Сознания по принципу оптимальности минимизации доступа к управлению – Раздел Учения – Культура и Искусство (Technika aktivace Vědomí podle principu optimálnosti minimalizace přístupu k řízení – Část Učení – Umění a kultura)

Технологии управления Реальностью на уровне Создателя (Technologie řízení Reality v souladu se Stvořitelem):

 • 2001-2002 Управление информацией (Řízení informace)
 • 2001-2002 Технология структуризации Сознания (Technologie strukturování vědomí)
 • 2001-2002 Уровень построения законов Реальности (Úroveň vybudování zákonů Reality)
 • 2001-2002 Технология построения физической Реальности (Technologie vybudování fyzické Reality)
 • 2001-2002 Понятие скорости и распределения информации в управлении (Pojem rychlosti a rozložení informací v řízení)
 • 2001-2002 Управление с приповерхностного слоя кожи (Řízení na základě míst maximálně přiblížených k povrchu kůže)
 • 2001-2002 Иррациональная технология управления (Iracionální technologie řízení)
 • 2001-2002 Технология построения элементов Реальности (Technologie vybudování prvků Reality)
 • 2001-2002 Технология познания универсальных Законов при управлении (Technologie poznání univerzálních Zákonů při řízení)
 • 2001-2002 Структура Сознания прямого логического управления (Struktura Vědomí přímého logického řízení)
 • 2001-2002 Технология самосборки (Technologie absolutní regenerace)
 • 2001-2002 Управление из уровня Мышления (Řízení z úrovně Myšlení)
 • 2002-02-28 Формирование структуры своего Мышления по принципу самовосстановления и по принципу управления событиями (Formování struktury svého Myšlení podle principu seberegenerace a podle principu řízení událostí)
 • 2002-03-21 (1) Лекция по восстановительным технологиям (Přednáška o technologiích na regeneraci)
 • 2002-03-28 (2) Управление через выделение принципа организации числа, звуковой и цветовой формы, посредством слова и формы информации (Řízení prostřednictvím vydělení principu organizace čísla, zvukové a barevné formy, prostřednictvím slova a formy informací)
 • 2002-04-18 Методы реализации управления через структуру собственного Сознания (Metody realizace řízení prostřednictvím struktury vlastního Vědomí)
 • 2002-05-20 Система доступа из уровня Сознания в физическую или информативную Реальность (Systém přístupu z úrovně Vědomí do fyzické nebo informační Reality)
 • 2002-05-23 Технологии Спасения (Technologie Spásy)
 • 2002-09-17 Учение о Воскрешении (1) Фундаментальные Законы, принципы
  и методы воскрешения людей в Бесконечной жизни (Učení o Vzkříšení (1) Fundamentální zákony, principy a metody vzkříšení lidí v nekonečném životě)
 • 2002-09-17 Учение о Воскрешении (2) Фундаментальные Законы, принципы
  и методы воскрешения людей в Бесконечной жизни (Učení o Vzkříšení (2) Fundamentální zákony, principy a metody vzkříšení lidí v nekonečném životě)
 • 2002-09-17 Учение о Воскрешении (3) Фундаментальные Законы, принципы
  и методы воскрешения людей в Бесконечной жизни (Učení o Vzkříšení (3) Fundamentální zákony, principy a metody vzkříšení lidí v nekonečném životě)
 • 2002-09-17 Учение о Воскрешении (4) Фундаментальные Законы, принципы
  и методы воскрешения людей в Бесконечной жизни (Učení o Vzkříšení (4) Fundamentální zákony, principy a metody vzkříšení lidí v nekonečném životě)
 • 2002-09-17 Учение о Воскрешении (5) Фундаментальные Законы, принципы
  и методы воскрешения людей в Бесконечной жизни (Učení o Vzkříšení (5) Fundamentální zákony, principy a metody vzkříšení lidí v nekonečném životě)
 • 2002-09-18 Макроспасение и личные задачи (Makrospása a osobní úkoly)
 • 2002-10-16 Методы применения цифры, буквы и времени (Metody použití čísla, písmene a času)
 • 2002-11-20 Метод применения динамики взаимодействия Души, Духа и Сознания (Metoda použití dynamiky spolupráce Duše, Ducha a Vědomí)
 • 2002-12-18 Методы организации Душой структуры Духа и Сознания (Metody organizace struktury Ducha a Vědomí Duší)
 • 2003 Методы проявления Души, Духа и Сознания в динамике тела человека (Způsoby projevy Duše, Ducha a Vědomí v dynamice těla člověka)
 • 2003 Метод распространения Души в область реализации Духа и Сознания (Metoda rozšiřování Duše do oblasti realizace Ducha a Vědomí)
 • 2003-01-29 Метод управления состоянием Души (Metoda řízení stavem Duše)
 • 2003-01-31 Методы работы Души для управления через Духовное состояние (Způsob práce Duše pro řízení prostřednictvím Duchovního stavu)
 • 2003-02-19 Метод взаимодействия с Душой Создателя (Metoda součinnosti
  s Duší Stvořitele)
 • 2003-03-04 Распространение Души в область действия Создателя (Rozšiřování Duše do oblasti působení Stvořitele)
 • 2003-03-19 Метод содействия с Душой Бога (Metoda spolupráce s Duší Boha)
 • 2003-04-18 Метод содействия с Телом Единого Бога (Metoda spolupráce
  s Tělem Jediného Boha)
 • 2003-04-18 Метод приближения к Физическому Телу Единого Бога (Metoda přiblížení k Fyzickému Tělu Jediného Boha)
 • 2003-05-06 Создание посредством взаимодействия с Физическим Телом Единого Бога (Tvoření prostřednictvím spolupráce s Fyzickým Tělem Jediného Boha)
 • 2003-05-21 Распространение Физического Тела Создателя (Rozšiřování Fyzického Těla Stvořitele)
 • 2003-05-23 Построение Реальности с Физическим Телом Единого Бога (Vybudování Reality s Fyzickým Tělem Jediného Boha)
 • 2003-06-03 Метод распространения Реальности с Физическим Телом Единого Бога (Metoda rozšiřování Reality s Fyzickým Tělem Jediného Boha)
 • 2003-06-18 Управление Реальностью от Физического Тела Единого Бога и структуризация управления от физического тела человека (Řízení Reality od Fyzického Těla Jediného Boha a strukturizace řízení od fyzického těla člověka)
 • 2003-06-20 Метод преодоления системы сопротивления вместе с Физическим Телом Единого Бога (Metoda překonání systému odporu spolu s Fyzickým Tělem Jediného Boha)
 • 2003-07-01 Учение о Боге (Učení o Bohu)
 • 2003-07-25 Учение о Любви (Učení o Lásce)
 • 2003-08-04 Учение о жизни Вечной (Učení o životě Věčném)
 • 2003-08-05 Учение о Душе (Učení o Duši)
 • 2003-08-22 Учение о Духе (Učení o Duchu)
 • 2003-08-26 Применение технологии Учения Г.Грабового к поисковым системам (Využití technologií Učení G. Grabového pro vyhledávací systémy)
 • 2003-09-02 Учение о Боге и человеке (Učení o Bohu a člověku)
 • 2003-09-17 Учение о Человеке (Učení o Člověku)
 • 2003-09-19 Учение о Жизни (Učení o Životě)
 • 2003-09-24 Учение о Воскрешении – Фундаментальные Законы Принципы
  и Методы воскрешения людей-создателей (Učení o Vzkříšení – Fundamentální Zákony, Principy a Metody vzkříšení lidí – tvůrců)
 • 2003-10-03 Учение о Мире (Učení o Světě)
 • 2003-10-06 Учение о Любви – Способ познания Мира Любовью (Učení o Lásce – Způsob poznání Světa skrze Lásku)
 • 2003-10-07 Учение о Духе – Способ Духовного создания материи (Učení
  o Duchu – Způsob Duchovní tvorby hmoty)
 • 2003-10-15 Учение о Сознании (Učení o Vědomí)
 • 2003-10-17 Учение о Теле человека (Učení o Těle člověka)
 • 2003-11-04 Учение о Земле (Učení o Zemi)
 • 2003-11-06 Учение о Космосе (Učení o Vesmíru)
 • 2003-11-19 Зрение Бога (Zrak Boha)
 • 2003-11-22 Слух Бога (Sluch Boha)
 • 2003-12-02 Учение о теле человека – Метод регенерации тела человека посредством действия Души (Učení o těle člověka – Metoda regenerace těla člověka prostřednictvím působení Duše)
 • 2003-12-04 Движение Физического Тела Единого Бога (Pohyb Fyzického Těla Jediného Boha)
 • 2003-12-10 Создание человека (Stvoření člověka)
 • 2003-12-10 Метод восстановления организма человека Душой Бога (Metoda regenerace organismu člověka Duší Boha)
 • 2003-12-17 Реализация действия человека (Realizace působení člověka)
 • 2003-12-20 Сознание Бога (Stvoření Boha)
 • 2004-01-17 Управляющий смысл существования Бога (Řídicí účel existence Boha)
 • 2004-01-20 Доказательство существования Бога Учением Г.Грабововго (Důkaz o existenci Boha Učením G. Grabového)
 • 2004-01-21 Самоорганизация Бога с управляющим действием человека (Sebeorganizace Boha s řídicím působením člověka)
 • 2004-02-04 Создание Вечности (Stvoření Věčnosti)
 • 2004-02-05 Управляющее действие Бога в бесконечном развитии (Řídicí působení Boha v nekonečném rozvoji)
 • 2004-02-18 Система самосохранения (Systém sebezáchovy)
 • 2004-02-21 Фундаментальное строение Мира (Fundamentální struktura Světa)
 • 2004-03-03 Структура очищения Души (Struktura očištění Duše)
 • 2004-03-05 Душа Бога (Duše Boha)
 • 2004-03-17 Структура управления логикой (Struktura řízení logikou)
 • 2004-03-20 Действие Бога в Бесконечность (Působení Boha v Nekonečnu)
 • 2004 -04-02 Система самосохранения (Systém sebezáchovy)
 • 2004-04-06 Управление в области Вечности (Řízení v oblasti Věčnosti)
 • 2004-04-21 Система оздоровления (Systém ozdravení)
 • 2004-04-24 Организация действия (Organizace působení)
 • 2004-05-04 Организация счастья (Organizace štěstí)
 • 2004-05-07 Управление личными задачами (Řízení různých úkolů)
 • 2004-05-19 Метод управления глобальным уровнем Реальности (Metoda řízení globální úrovně Reality)
 • 2004-05-22 Одновременность действия Души человека (Souběžnost působení Duše člověka)
 • 2004-06-02 Управление уровнем ума (Řízení úrovně rozumu)
 • 2004-06-03 Развитие ума в область динамической Реальности (Rozvoj intelektu v oblasti dynamické Reality)
 • 2004-06-16 Всеобщее действие Бога (Všeobecné konání Boha)
 • 2004-06-19 Создание материи будущего (Stvoření hmoty budoucnosti)
 • 2004-07-02 Радость Вечного развития (Radost Věčného rozvoje)
 • 2004-07-07 Встречное движение Вечности (Protisměrný pohyb Věčnosti)
 • 2004-07-23 Метод построения пространства информации в интервале между двумя импульсами (Metoda vybudování prostoru informace v intervalu mezi dvěma impulsy)
 • 2004-08-04 Создание внешней Реальности действием Души (Stvoření vnější Reality působením Duše)
 • 2004-08-15 Развитие способностей Души (Rozvíjení schopností Duše)
 • 2004-08-21 Управление временем (Řízení času)
 • 2004-09-03 Управление внешней информацией (Řízení vnější informace)
 • 2004-09-08 Действие Вечной Реальности (Konání Věčné Reality)
 • 2004-09-15 Система предотвращения терроризма (Systém zabránění terorismu)
 • 2004-09-18 Способ универсального управления (Způsob univerzálního řízení)
 • 2004-10-06 Управление светом (Řízení světla)
 • 2004-10-08 Система предупреждающего прогнозирования (Systém varovného prognózování)
 • 2004-10-16 Исправление кризисных ситуаций (Napravení krizových situací)
 • 2004-10-21 Реализация принципа самоуправления (Realizace principu sebeřízení)
 • 2004-10-22 Система управления будущим (Systém řízení budoucnosti)
 • 2004-10-29 Управление Мышлением (Řízení Myšlení)
 • 2004-11-03 Построение Мира Любовью (Vybudování Světa Láskou)
 • 2004-11-05 Точность в действии всеобщего Спасения (Přesnost působení univerzální Spásy)
 • 2004-11-19 Создание тела Душой (Stvoření těla Duší)
 • 2004-11-20 Система непрерывного управления (Systém nepřetržitého řízení)
 • 2004-11-24 Динамическая структуризация Души (Dynamická strukturizace Duše)
 • 2004-12-03 Волевое управление (Volní řízení)
 • 2004-12-08 Уникальность действия Души (Jedinečnost působení Duše)
 • 2004-12-10 Управление смыслом (Řízení smyslu)
 • 2004-12-16 Управление неявными процессами (Řízení skrytých procesů)
 • 2004-12-18 Вечное тело в Душе человека (Věčné tělo v Duši člověka)
 • 2004-12-21 Создание цели управления (Zformování cíle řízení)
 • 2004-12-21 Управление целями (Řízení cílů)
 • 2004-12-23 Управление знаниями (Řízení znalostí)
 • 2004-12-24 Целевое управление Души (Účelové řízení Duše)
 • 2004-12-25 Жизнь Души (Život Duše)
 • 2004-12-29 Воскрешение Душой, Духом и Сознанием (Vzkříšení Duší, Duchem
  a Vědomím)
 • 2005-01-13 Применение возможностей Души (Využívání možností Duše)
 • 2005-01-15 Динамическое управление Души (Dynamické řízení Duše)
 • 2005-01-18 Построение человека светом (Vystavění člověka světlem)
 • 2005-01-19 Процесс создания человека (Proces stvoření člověka)
 • 2005-01-21 Преобразование Мышления в прямое управление Реальностью (Přeměna Myšlení na přímé řízení Reality)
 • 2005-01-21 Преобразование сознания человека через Сознание Бога (Přeměna vědomí člověka prostřednictvím Vědomí Boha)
 • 2005-01-25 Унифицированная система управления (Unifikovaný systém řízení)
 • 2005-01-26 Счастье Вечного развития (Štěstí Věčného rozvoje)
 • 2005-01-28 Частное управление через общую область информации (Dílčí řízení prostřednictvím společné oblasti informace)
 • 2005-02-03 Расширение личности человека в Вечность (Rozšiřování osobnosti člověka do Věčnosti)
 • 2005-02-08 Создание позитивной области управления (Tvoření pozitivní oblasti řízení)
 • 2005-02-10 Централизация области управления (Centralizace oblasti řízení)
 • 2005-02-15 Управление фундаментальными процессами (Řízení fundamentálních procesů)
 • 2005-02-17 Система динамического управления (Systém dynamického řízení)
 • 2005-02-18 Управление политической системой (Řízení politického systému)
 • 2005-02-18 Управление социальными объектами (Řízení sociálních objektů)
 • 2005-02-22 Система обобщенного управления Вечным развитием (Systém zobecněného řízení Věčného rozvoje)
 • 2005-02-23 Построение пространственной структуры будущего (Vybudování prostorové struktury budoucnosti)
 • 2005-02-28 Омоложение (Omlazení)
 • 2005-03-02 Методология Вечного развития (Metodologie Věčného rozvoje)
 • 2005-03-09 Система адаптивного восстановления (Systém adaptační regenerace)
 • 2005-03-14 Расширение Вечности Души (Rozšíření Věčnosti Duše)
 • 2005-03-16 Создание структуры Вечности (Stvoření struktury Věčnosti)
 • 2005-03-18 Духовный смысл управления (Duchovní smysl řízení)
 • 2005-03-18 Система пространственного внесловесного управления (Systém prostorového mimoslovního řízení)
 • 2005-03-18 Управление посредством времени будущего (Řízení prostřednictvím času budoucnosti)
 • 2005-03-23 Реализация фактора Вечности (Realizace faktoru Věčnosti)2005-03-24 Омоложение Вечностью (Omlazení Věčností)
 • 2005-03-28 Управление посредством области прогноза (Řízení prostřednictvím oblasti předpovědi)
 • 2005-03-30 Преобразование Вечности (Přeměna Věčnosti)
 • 2005-04-01 Ответы на вопросы сотрудников (Odpovědi na otázky zaměstnanců)
 • 2005-04-01 Распространение Учения Г.Грабового в Интернет (Šíření Učení G. Grabového na Internetu)
 • 2005-04-04 Универсальное управление (Univerzální řízení)
 • 2005-04-06 Создание динамической области управления (Tvoření dynamické oblasti řízení)
 • 2005-04-11 Управление управляющим импульсом (Řízení řídicího impulsu)
 • 2005-04-14 Управление экстремальными задачами (Řízení extrémních úkolů)
 • 2005-04-15 Способ уникального управления (Způsob jedinečného řízení)
 • 2005-04-15 Формирование единого импульса управления (Formování jediného impulsu řízení)
 • 2005-04-18 Управление Бесконечностью (Řízení Nekonečnosti)
 • 2005-04-20 Управление свойствами пространства (Řízení vlastností prostoru)
 • 2005-04-25 Управление пространственно-временной средой (Řízení časoprostorového prostředí)
 • 2005-04-27 Управление посредством коллективного Сознания (Řízení prostřednictvím kolektivního Vědomí)
 • 2005-04-27 Управление Сознанием (Řízení Vědomí)
 • 2005-05-11 Управление областью расширения информации (Řízení oblasti šíření informace)
 • 2005-05-13 Управление прошлым (Řízení minulosti)
 • 2005-05-17 Создание Света (Tvoření Světla)
 • 2005-05-19 Освещение Душой (Osvětlení Duší)
 • 2005-05-20 Управление числом (Řízení pomocí čísla)
 • 2005-05-24 Радость управления (Radost řízení)
 • 2005-05-26 Управление текущими задачами (Řízení aktuálních úkolů)
 • 2005-05-28 Свободное управление (Svobodné řízení)
 • 2005-05-30 Видоизменяющееся управление (Obměňující řízení)
 • 2005-06-01 Управление созданием (Řízení tvorby)
 • 2005-06-04 Методы Вечной жизни (Metody Věčného života)
 • 2005-06-07 Опережающее управление (Předbíhající řízení)
 • 2005-06-11 Гармоничное управление (Harmonické řízení)
 • 2005-06-14 Здоровье жизни Вечной (Zdraví života Věčného)
 • 2005-06-14 Реализация жизни Вечной (Realizace života Věčného)
 • 2005-06-16 Организация Мира (Organizace Světa)
 • 2005-06-17 Создание Вечности развития (Vytváření Věčnosti rozvoje)
 • 2005-06-21 Управление действием Вечности (Řízení působení Věčnosti)
 • 2005-06-23 Вечное и текущее в Вечном развитии (Věčné a aktuální ve Věčném rozvoji)
 • 2005-06-24 Создание пространства Вечности и времени Вечного развития (Vytváření prostoru Věčnosti a času Věčného rozvoje)
 • 2005-06-28 Действие частного и всеобщего управления (Působení jednotlivého
  i všeobecného řízení)
 • 2005-06-30 Увеличение скорости управления (Urychlení řízení)
 • 2005-07-05 Формирование действия тела (Formování činnosti těla)
 • 2005-07-08 Ускорение встречи с воскрешенным (Urychlení setkání se vzkříšeným)
 • 2005-07-12 Светоорганизация материи (Organizace hmoty světlem)
 • 2005-07-12 Управление текущими задачами (Řízení aktuálních úkolů)
 • 2005-07-14 Самовосстановление в действии (Seberegenerace v jednání)
 • 2005-07-15 Оздоровление как элемент Вечности (Ozdravení jako element Věčnosti)
 • 2005-07-19 Формирование ткани информации (Formování tkaniva informací)
 • 2005-07-20 Централизованное управление (Centralizované řízení)
 • 2005-07-26 Самовоссоздание в управлении (Seberegenerace pomocí řízení)
 • 2005-07-28 Восстановление отдельных систем организма (Regenerace jednotlivých systémů organismu)
 • 2005-07-28 Профилирующее оздоровление (Profilující ozdravení)
 • 2005-08-02 Развитие материи будущего (Rozvoj hmoty budoucnosti)
 • 2005-08-05 Управление сверхдальними задачами (Řízení super vzdálených úkolů)
 • 2005-08-06 Управление посредством адресных цифровых рядов (Řízení prostřednictvím adresných číselných řad)
 • 2005-08-09 Управление внешним сигналом (Řízení vnějšího signálu)
 • 2005-08-12 Реализация Вечной жизни посредством управления числами (Realizace Věčného života prostřednictvím řízení čísel)
 • 2005-08-16 Преобразование действия (Přeměna působení)
 • 2005-08-19 Самоорганизация личности посредством внешнего события (Sebeorganizace osobnosti prostřednictvím vnější události)
 • 2005-08-23 Создание элементной базы управления (Tvoření prvkové základny řízení)
 • 2005-08-27 Расширение Сознания в область устойчивого управления (Rozšíření Vědomí do oblasti stabilního řízení)
 • 2005-08-30 Управление локальными областями в Вечном развитии (Řízení lokálních oblastí ve Věčném rozvoji)
 • 2005-09-13 Создание Вечной жизни из Сознания человека (Tvorba Věčného života z Vědomí člověka)
 • 2005-09-15 Полное восстановление Духовным зрением (Plná regenerace Duchovním zrakem)
 • 2005-09-19 Духовное зрение в Вечном развитии (Duchovní zrak ve Věčném rozvoji)
 • 2005-09-19 Коллективное воскрешение (Kolektivní vzkříšení)
 • 2005-09-20 Радость познания (Radost poznání)
 • 2005-09-23 Диагностирующее управление Мышлением (Diagnostikující řízení Myšlení)
 • 2005-09-27 Контроль за будущим через область будущих событий (Kontrola budoucnosti prostřednictvím oblasti budoucích událostí)
 • 2005-10-04 Управление Вечности (Řízení Věčnosti)
 • 2005-10-14 Точное управляющее прогнозирование любого процесса (Přesné řídicí předpovídání jakéhokoliv procesu)
 • 2005-10-18 Применение прогностических технологий в предотвращении терроризма (Využití prognostických technologií v prevenci terorismu)
 • 2005-10-18 Развитие управляющего ясновидения действием Души (Rozvoj řídicího jasnovidectví působením Duše)
 • 2005-11-18 Прогностическое управление прошлым, настоящим и будущим (Prognostické řízení minulosti, současnosti a budoucnosti)
 • 2005-11-25 Управление системой будущего (Řízení systému budoucnosti)
 • 2005-11-25 Точная прогностика через прошлые события (Přesná prognostika prostřednictvím minulých událostí)
 • 2005-11-25 Встреча с группой центра «Гармония», работающей по программе воскрешения близких (Setkání se skupinou „Harmonie“ pracujících podle programu vzkříšení blízkých)
 • 2005-11-30 Предотвращение экологической катастрофы и террора (Odvrácení ekologické katastrofy a teroru)
 • 2005-12-02 Прогнозное управление (Prognostické řízení)
 • 2005-12-05 Методы прогнозного управления (Metody prognostického řízení)
 • 2005-12-16 Прогностическое управление посредством управления будущим (Prognostické řízení prostřednictvím řízení budoucnosti)
 • 2006-01-20 Управление посредством нормирования прошлых событий (Řízení prostřednictvím normování minulých událostí)
 • (není známo) Механизм формирования Сознания человека Создателем (Mechanismus formování Vědomí člověka Stvořitelem)
 • (není známo) -10 Технологий – Формула Здоровья (10 technologií – Formulace zdraví)
 • (není známo) – Информация – 5 лекций (Informace – 5 přednášek)
 • (není známo) – Материал о реинкарнации (Materiál o reinkarnaci)
 • (není známo) – Методология целительства – 5 лекций (Metodologie léčitelství –
  5 přednášek)
 • (není známo) – Механизм управления оптической системой (Mechanismus řízení optického systému)
 • (není známo) – Применение прогностических технологий воскрешения
  в предотвращении терроризма (Použití prognostických technologií vzkříšení
  v zabránění terorismu)
 • (není známo) Практика межтерриториального управления (Praxe meziteritoriálního řízení)
 • (není známo) Управление посредством обратно отраженного сигнала (Řízení prostřednictvím zpětného odraženého signálu)