Pokyny G. Grabového

Následující text metodiky byl převzat z knihy „Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность!“, © Г. П. Грабовой, 2001 (G. Grabovoj, Vzkříšení lidí a věčný život je od nynějška naše realita!)

G. Grabovoj kromě jiného říká:
„Rád bych vás upozornil na následující důležitý moment. Měli byste pochopit, že účinnost vámi prováděné koncentrace je určena do značné míry vaším přístupem k ní. Snažte se být k tomuto tvůrčímu procesu otevření. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, který vám napoví, jak tyto koncentrace v praxi provádět.

 • Jak jsem se již zmínil dříve, můžete si napsat řadu čísel na list papíru a soustředit se na ni. (Případně se ji naučit zpaměti a v duchu nebo polohlasem si ji předříkávat po jednotlivých číslicích. Na mysli mějte cíl koncentrace.)

Může však zvolit i jiný způsob:

 • Když se soustředíte na řadu devíti číslic, můžete si představit, že jste ve středu sféry a čísla se nacházejí na jeho vnitřním povrchu. Informace o cíli koncentrace může být uvnitř této sféry ve tvaru míče.

  Měli byste se naladit a najít číslo, které více svítí. Jakmile obdržíte první myšlenku, že některé číslo z řady, která je na vnitřním povrchu velké sféry, svítí jasněji než ostatní, měli byste se na toto číslo fixovat. Pak psychicky spojte vnitřní sféru, která obsahuje cíl koncentrace, s prvkem vnímání v podobě čísla.
 • Když se soustředíte na řadu sedmi čísel, můžete si představit, že čísla jsou umístěna na povrchu krychle, a to na jedné z jejich stran. Při provádění se řiďte svými pocity, posouváním číslic můžete měnit jejich umístění, a tím dosáhnout maximálního efektu.

Můžete jednat naprosto jiným způsobem.

 • Ve své mysli si může spojit každé číslo s nějakým prvkem vnějšího nebo vnitřního prostředí. Tyto prvky nemusí být nezbytně homogenní. Jedno číslo, například můžete spojit s nějakým stromem a druhé s nějakým pocitem. Rozhodněte se sami. V tomto přístupu budou čísla symbolicky odpovídat prvkům reality, kterou si zvolíte. Jako vždy tyto prvky reality nemusí být jen fyzické, ale také duševní. To znamená, že si je můžete představit ve svém vědomí.

Tyto techniky vám poskytnou další možnosti řízení. Můžete změnit strukturu koncentrace, vaši náladu pro splnění; můžete také měnit symbolické přiřazení čísel k prvkům reality. Ve výsledku budete schopni zvýšit efektivitu své koncentrace. Budete schopni lépe řídit čas provedení toho, co jste řešili. Toto je velmi důležité v praktickém životě.
Vaše koncentrace musí poskytnout okamžitý výsledek, je-li vyžadována okamžitá záchrana. Faktor času nemusí být tak významný, je-li cílem zajistit harmonický rozvoj. Rozhodujícím faktorem je v tomto případě jen zajištění harmonického vývoje se zvážením všech okolností. Přesně toho docílíte prostřednictvím koncentrace.“

Následující text metodiky byl převzat z knihy Grigorije Grabového „Obnovení organismu člověka koncentrací na čísla

„Při obnově hmoty člověka (poznámka: Rozumíme tím obnovení zdraví, obnovení funkce určitého orgánu) číselnými koncentracemi je možno používat následující metody:

 1. Číst číselnou řadu, která odpovídá obnovované hmotě a která je napsána za pojmenováním hmoty.
 2. V mysli vyslovovat číselnou řadu, která odpovídá obnovované hmotě.
 3. Dívat se na obraz nebo pojmenování hmoty a v mysli vyslovovat čísla odpovídající řady.
 4. Představit si, že se nacházíte mezi čísly této řady, která odpovídá obnovované hmotě. Tato čísla mají velký rozměr. Je třeba se snažit vnímat zřetelně čísla, mezi nimiž si představujete sami sebe. Světlo z těchto čísel k vám může dosahovat. Je možné uvedenou aktivitu provádět s kteroukoli číselnou řadou.
 5. Představit si, že se díváte na číselnou řadu z výšky.
 6. Představit si číselnou řadu v té oblasti, kterou obnovujete. K tomu je třeba použít zobrazení hmoty v této knize, která má vztah k číselné řadě, již používáte. (Poznámka: Týká se této knihy, kde jsou uvedeny obrázky.)
 7. Představovat si číselnou řadu mezi zobrazením hmoty a částí zrcadlového odrazu v této knize, jež mají vztah k používané číselné řadě. (Týká se této knihy, kde jsou uvedeny obrázky.)
 8. Můžete určovat vzájemnou souvislost mezi různými částmi hmoty člověka řízenými směrem k normě, když budete srovnávat číselné řady. Je možné obnovovat hmotu s použitím řady pro jinou hmotu. V tom případě je možné při použití číselné řady hmoty, která se obnovuje, současně nebo následně používat číselnou řadu pro jinou hmotu. Z číselné řady jiné hmoty je možné se zpočátku koncentrovat na čísla, která se shodují s čísly řady obnovované hmoty. Potom je možné použít celou číselnou řadu jiné hmoty a myšlenkově vést od ní světelný paprsek, který protíná číselnou řadu hmoty nebo samu hmotu, kterou obnovujete.
  Při vnímání rychlého obnovujícího účinku můžete určit následující bod nebo oblast organizmu, jejímž prostřednictvím se vytváří obnovovaná hmota. Tento následující bod nebo oblast se bude v takovém případě nacházet v jiné hmotě, kterou provádíte obnovu vámi zvolené hmoty prostřednictvím číselné řady. Následujících bodů nebo oblastí, jejichž prostřednictvím se provádí tvorba hmoty, může být mnoho. První bod nebo oblast tvorby zvolené hmoty se nachází v hmotě samé.

Když určíme prostřednictvím použití číselných řad body nebo oblasti tvorby obnovované hmoty, je možné obnovovat hmotu tím, že se koncentrujeme na těchto bodech nebo oblastech. Přitom se vytváří duchovní stav, který odpovídá obnovení a normě zvolené hmoty.
Když si vzpomeneme a vytvoříme uvedený stav ducha, můžeme obnovit hmotu duchem, který se tímto způsobem projeví jako životodárný. Potom je možné takovou duchovní aktivitu rozšířit na celou hmotu organizmu s tím, že bereme v úvahu vnější události a tím dosáhneme duchovního stavu, který odpovídá věčnému vývoji. V určitých případech v závislosti na úhlu vnímání obnovované hmoty mohou odpovídat různé číselné řady.

Pro zrychlení obnovy hmoty člověka je možné mezery v číselných řadách chápat jako mezery mezi slovy ve větě. Tehdy každou skupinu čísel celé řady, která je oddělena mezerou, je možné pokládat za slovo, které označuje normální fungování hmoty, jíž řada odpovídá. Úroveň tvůrce, který tvoří hmotu odpovídající číselné řadě a hmotu celého organizmu, lze chápat, když takové slovo vnímáme.
Světlo, které tvoří hmotu odpovídající číselné řadě, se šíří podle zákonů optiky na celou další hmotu organizmu člověka a na okolní prostředí.
Zde je možné pochopit, proč jsou některé pocity a emoce vnímány jako vnější. To umožňuje přesněji rozpoznávat, kde na úrovni řízení událostí je nutné působit na základě vzájemného působení tkání organizmu a kde na základě vzájemného působení hmoty organizmu a okolního prostředí. Takový způsob přesného rozpoznávání umožňuje účinněji řídit události k úrovni normálního stavu hmoty organizmu nezávisle na jakýchkoli okolnostech.
Při tomto způsobu současně vnímáte tkáň organizmu a události obklopující člověka tak, jako byste se dívali na to, co je zde popisováno, fyzickým zrakem. A v závislosti na situaci se můžete rozhodovat, jak působit ve směru věčného vývoje. V některých případech můžete podnikat fyzickou aktivitu a v některých obdobích duchovně působit pro normalizaci událostí směrem k věčnému životu.
Takové vaše vnímání rozvíjí vašeho ducha, duši a fyzické tělo do úrovně, v níž probíhá vytvoření hmoty člověka na duchovním základě.
Čísla umožňují získávat přesný duchovní stav, který odpovídá normě hmoty člověka.
Pro zesílení řízení je možné používat všeobecně známé, to je v kolektivním vědomí zakotvené znalosti z fyziky o částicově vlnovém dualizmu hmoty, podle něhož může každý objekt projevovat jak vlastnosti vlnové, tak i vlastnosti částice hmoty. Když vytváříte koncentrací na číselných řadách světelné vlny, které odpovídají normě hmoty člověka, vytváříte normálně fungující hmotu člověka.

Všechny metody obnovy hmoty člověka koncentracemi na číselné řady, uvedené v této knize je možné používat s preventivními ozdravnými cíli, pro omlazení, při potřebě obnovit hmotu a to přitom nezávisle na počátečních faktech, z nichž se vychází při obnově hmoty.