Princip práce přístroje PRK-1U a jeho činnost

„Přístroj na rozvíjení koncentrace věčného života PRK-1U je vytvořen podle dvou mých patentů. Prvním patentem je „Metoda prevence katastrof a sestava pro její realizaci“ a druhým patentem je „Systém přenosu informací“. V rámci této metody, kde člověk vytváří biosignál, jak je napsáno v patentu, a zaměřuje jej na optické systémy, optické systémy daný signál zesilují.

V souladu s patentem „Systém přenosu informací“ systém funguje tak, že signál je přenášen téměř okamžitě a dochází ke zvýšení aktivity, tedy druhá činnost jde téměř okamžitě spolu s první. Díky tomu vzniká mocná úroveň zvýšení energetiky řízení, která mimochodem odpovídá pojmu „kvantový skok“, vysoké energetické úrovně a díky tomu se mysl člověka stává produktivnější, zrychluje se myšlení, podle existující praxe se rozvíjí u lidí řídicí jasnovidnost.

Odlišnost řídicí jasnovidnosti spočívá v tom, že člověk vidí nejen to, co není viditelné pro oči na velké vzdálenosti, ale současně silou vůle řídí směrem k lepšímu z hlediska právě věčného života, věčného rozvoje. Obdobně se rozvíjí řídicí prognózování, tedy pro budoucnost. V souladu s událostmi, které člověk řeší jak v duchovní sféře, tak i na fyzické úrovni, vznikají významná zlepšení včetně toho, co se týká organismu člověka.“

Význam celého patentu spočívá v tom, že myšlenka je považována za slabý světelný signál, který se šíří skrze krystal. V tomto případě tento signál myšlenky dopadá na vnější čočku a v souladu s patentem „Systém přenosu informací“ se přenáší na vnitřní optickou jednotku.
Vnitřní jednotka tohoto přístroje PRK-1U je sestrojena podle patentu „Metoda prevence katastrof a sestava pro jeho realizování.“ Signál, který vychází z mysli, je zpracován díky optickému přenosu světla a pak je pomocí mikroelektronických komponentů doplněn o elektromagnetické pole.
Dále se využívá principu duality, který ve fyzice existuje, tj., že jakoukoli materii lze zkoumat po vlnové stránce i jako částici. Když jsem přímo realizoval nastavení optického bloku a jeho sladění s elektromagnetickým polem, samozřejmě jsem přidal možnost své osobní schopnosti řídicí jasnozřivosti.

Přístroj sám o sobě rozvíjí řídicí jasnovidnost, organizuje koncentraci věčného života řídicím jasnovidectvím, pak koncentraci věčného života prostřednictvím řídicího prognózování a jakékoliv události. Současně má přístroj na rozvoj koncentrace funkci omlazení prostřednictvím koncentrace věčného života.

Proto se přístroj pro rozvoj zejména koncentrace také tak nazývá – „Přístroj na rozvíjení koncentrace PRK-1U“. Index „U“ – znamená rozsah aplikace, tzn., že je univerzální, neboť existuje řada samostatných přístrojů, které se týkají medicíny, techniky a tak dále.

A proč se týká koncentrací, které se vztahují k věčnému životu? Protože přístroj vybírá frekvenční spektra, která odpovídají přesně vibračním charakteristikám makromatérie, tedy struktuře věčnosti. To znamená, že přístroj ve skutečnosti vybírá pólovou charakteristiku věčnosti.
To se děje díky principu duality – nanášení vibračních charakteristik materiální struktury člověka se přidává jakoby v koherentní variantě na tuto vibraci. Ukazuje se, že každý, kdo provádí testování, každý něco pociťuje. Zde se celá struktura světa vyčleňuje do určité formy, která je viditelná pomocí řídicí jasnozřivosti. Tato forma dává světelné záření věčnosti.
Formu pole převádím do formy vibrace. Tzn., že jakákoliv forma vyzařuje nějaké světlo. V souladu s tím, jestliže veškerou informaci světa převedeme na formu, tato forma má objem a vyzařuje světlo. Samotnou formu vybírám pomocí řídicí jasnovidnosti. Zároveň existuje forma odpovídající buňce člověka.
Tato forma také vyčleňuje určitý tzv. koeficient radiálního záření. Díky tomuto koeficient radiálního záření lze přesně spočítat, kolik světla se vyčleňuje konkrétním geometrickým útvarem a kolik tohoto světla dopadá na druhý geometrický útvar. To znamená, že jednoduše struktura, která ve skutečnosti odpovídá věčnosti a samostatné buňce organismu, tam vyrovnává množství záření mezi buňkou a veškerou formou celého světa.
Pak stačí jednoduše vyřešit inverzní matematický úkol, tj. jaké by mělo být záření od buňky, aby buňka byla věčnou. Přístroj pomocí optického a elektromagnetického působení zvyšuje tuto intenzitu.

A proto při zapnutí přístroje začnou lidé cítit tuto strukturu věčnosti, tedy určitou strukturu, strukturu světla, kterou lze vyčlenit, popsat vlastnostmi polí a vlastností látky. To znamená, lze ji používat jako korpuskulární model částice, tak i a vlnový model. Může to být jak pole, tak i částice.

Již nyní ti, kteří již přístroj testovali (jedná se už asi o stovku lidí) a používali, všichni bez výjimky hned zpočátku pociťovali něco, co se dá spíš nazvat jako „pole“. Vznikají takové vlastnosti, které odpovídají věčnému životu, které odpovídají dlouhému životu – takové pocity jako zmenšení hmotnosti těla, něco jako určitý pocit levitace, lehkosti.
Potom mnozí, pokud měli problémy spojené se svým zdravím, místně pociťují příliv tepla v tomto místě a na úrovni fyzikálních zákonů dochází na kvantové mechanické úrovni k posílení struktury hmoty směrem k věčnosti. Posiluje se hmota směrem k věčnosti. Mění se tam odpovídajícím způsobem vlastnosti, které jsou vlastní hmotě. Při testování látky v laboratorních podmínkách se např. jakoby struktura plasticity, struktura pružnosti materiálu se stala stabilnější.
Při zapnutí přístroje je vykazováno velmi mocné zesílení intenzity vyzařování myšlenky.
Je vidět, jak vyzařování myšlenky dopadá do struktury organismu – do materiální struktury organismu. Vzhledem k tomu, že díky myšlence, která je také světlo, lze ovlivnit hmotu těla, pokud ji posuzujeme jako vlnu na mikroúrovni, pak se ukazuje, že díky myšlení lze normalizovat organismus, ale nejen ten, ale také objekty vnějšího světa. Ve skutečnosti tento přístroj jen jednoduše rozvíjí tuto schopnost.

Je-li ale tato schopnost již u člověka rozvinutá, přístroj není potřebný. V popisu přístroje je napsáno, že při práci s rozvíjením řídicího prognózování si lze stanovit tento úkol: naučit se tak samostatně pracovat, aby již používání přístroje nebylo nutné.
V souladu s tím daná třída přístrojů tohoto typu řeší takový úkol, aby člověk v podmínkách kybernetizace budoucnosti, kdy bude existovat mnoho kybernetických systémů, nebyl v nekonečném rozvoji závislý na systémech přístrojů.

Systém bezpečného věčného rozvoje lidstva, obecně živých organismů. V souladu s tím, je cílem tohoto přístroje vytvořit takové zaměření této třídy přístrojů, vytvořit směr výroby přístrojů, kdy přístroj není nebezpečný, neboť je řízen vědomím. Je to jeden ze systémových úkolů této třídy přístrojů. Logicky je to jasné – pokud se kontroluje přístroj vědomím, znamená to maximální bezpečnost tohoto přístroje.

Při konfiguraci zařízení „…posuzuji vzájemný vztah, za prvé, je to úroveň věčného života, která je při zrození člověka. Zkoumám, k jakému rozvoji dojde v budoucnu, když již nějakou dobu opravdu samostatně pracujeme. Ukazuje se, že tato úroveň – určitá sféra věčného života, která u člověka existuje při narození, se nějak projevuje různými způsoby na částech těla. To znamená například sféra soustředěná v oblasti bederní části páteře. Dále světlo z této sféry prochází skrze tělo. Tuto matérii věčného života, kterou přístroj generuje, začínám geometricky vázat s tím, co vychází z primární úrovně narození člověka – to, co pochází od Boha, jak je to Bohem stvořeno.
Když tato záření přijdou do kontaktu, jsou stejná, což znamená, že toto je přesně záměr spojení tohoto světla věčnosti, které jde od člověka a z přístroje. Je to speciální úkol, který vyžaduje řídicí jasnozřivost, aby bylo možné toto spojení provést rychle a přesně.“

(Překlad  Hana Chupíková, 2018)