Metoda přiblížení k fyzickému tělu Jediného Boha

Dne 21. dubna 2003 Grigorij Petrovič Grabovoj přednesl v Moskvě svůj 57. autorský seminář „Metoda přiblížení k fyzickému tělu Jediného Boha“, který je součástí cyklu Učení o spáse a harmonickém rozvoji.“
Autor se zabývá organizací fyzického těla Jediného Boha i člověka. Kromě jiného se dotýká spásy a harmonického rozvoje:

„…Když ale pracujeme na spáse všech, pak v souladu s tím dostáváme jednu možnost. Po­kud ale klademe úkol harmonického rozvoje, pak můžeme variantu zavést jako logické po­chopení a potřebu minulé zkušenosti. Řekněme, že harmonie je vždy to, co člověk potřebuje. Z toho vyplývá, že existuje v podstatě nezbytná varianta a je dostatečná. Pokud je nezbyt­ná spása všech, která je závazná v případě problémových systémů rozvoje, pak harmonický rozvoj – ten je v podstatě dostatečný, ale je obšírnější: stačí pro to, aby byla spása dokonce při všeobecné harmonii.“

Zde bychom si dovolili poznamenat, že harmonie je konání Boha a zahrnuje např. všeobecnou spásu, rozvoj, tvoření… G. Grabovoj pokračuje slovy:

„…Zde se ukazuje to, co je dáno od Jediného Boha, jako absolutizo­vané, jakoby se reflexní mechanismus vrství na to, co člověk udělal v po­době svého vědomí, ve formě další úrovně rozvoje, např. harmonie z hlediska člověka. Takže harmonie z hlediska člověka se musí shodovat s harmonií z hlediska Jediného Boha a přirozeně stejně tak i fyzického těla Jediného Boha. U Jediného Boha je fyzické tělo věčné. Tudíž pokud jde o skutečnou harmonii, i fyzické tělo člověka musí být věčné. To znamená, že člověk musí usilovat o to, aby se tělo rozvíjelo, rozšiřovalo, samozřejmě, jediné v plánu rozšiřování. To znamená, vkládat nějakou práci do vnější reality, ale takovou práci, která by vedla k tomu, že se i tělo rozvíjí stejně jako fyzické tělo Jediného Boha, jediné fyzic­ké tělo Boha. Pak zde získáváme nějaký systém zákonitostí, který je spojen s tím, že řízení v tomto smyslu – to je řízení přiblížení k fyzickému tělu Jediného Boha. Jakmile se jen člověk se k Němu fyzicky nebo duchovně přiblíží, pak v souladu s tím chápe, jak obecně v tomto případě pracuje fyzické tělo Jediného Boha.“
„…Protože Bůh je neoddělitelně spojen s fyzickými událostmi, podstata řízení zde tkví v tom, že při přiblížení k fyzickému tělu Jediného Boha jdeme po spojitém řetězci událostí. U nás fyzický Svět náleží do stejné úrovně vnímání a chápání jako Svět informační, když člověk například, používá jiný systém řízení. Zde fyzický i informační Svět – to je vše jeden monolit, nijak se neliší, pokud jde o pohyb, jedná se o zvláštní systém řízení. Má úplně jinou úroveň stability a přitom má jinou úroveň z hlediska pohybu v souladu s řízením, to je jasné. Cíl je velmi srozumitelný – všeho všudy jen se prostě přiblížit k fyzickému tělu Jediného Boha.“

Víru v rámci pojmu technologie vysvětluje následovně:

„…Do pojmu technologie často vstupuje kanonický prvek – víra. Věřící člověk se může rychle zotavit z nemoci – prostě vstoupí do systému opravdové víry v budoucí normu událostí vytvo­řených Jediným Bohem.“

Prvek absolutní svobody jednotlivce, pokud jde o tvorbu vysvětluje objasňuje autor také tím, že člověk má možnost vše nejprve jakoby „projednat“ s Bohem a že:

„…absolutní svoboda jednotlivce je v nekonečné kreativní tvorbě nějakých dalších prvků reality. Z toho vyplývá, že pokud vezmeme v úvahu, například normu událostí v plánu myšlení – nyní se zaměříme na myšlení – pak tím, že se zabýváme procesy řízení prostřednictvím prvků např. myšlení, pak lze také vstoupit do systému nekonečného myšlení. Jednoduše řečeno: tato část (pozn. myšlení) – existuje jakýsi nekonečný zdroj energie, informace, ten bereme a připojujeme k úkolu, ať se sám otáčí nekonečnou dobu a samozřejmě cíle bude dosaženo. Proč lze myšlením dosáhnout cíle? Protože myšlení je ve skutečnosti příznak ná­sledující nekonečné tvůrčí svobody. Proč je vždy možné díky technologii řízení Duchem, vědomím například obnovit fyzické tělo a zabránit nějaké katastrofické události, dokonce můžeme být schopni na druhé straně nepřipustit myšlenku na tuto událost, která je pro vás negativní? Protože prostřednictvím myšlení můžete přejít na další fázi rozvoje. Z toho vyplývá, že myšlení je další fáze přiroze­ného, tj. vašeho svobodného rozvoje.“