Webinař G. Grabového ze dne 19. 3. 2020 k pandemii koronaviru

Nyní chci navrhnout, abyste si osvojili technologie ochrany před koronavirem, který pochází z Číny z roku 2019 – nCoV. V souvislosti s mým učením o Bohu navrhuji nyní, abyste si za použití svého vědomí osvojili:

  1. Metody pro ochranu před nákazou koronavirem tohoto typu.
  2. Potom jsou to metody neutralizace koronaviru v případě nakažení.
  3. Metody vyléčení z tohoto onemocnění vyvolaného koronavirem.

Jako metody ochrany před nákazou koronavirem je možné využít své vědomí z toho hlediska, že Bůh stvořil vědomí pro aktivní vzájemné působení vnější reality s fyzickými tkáněmi organizmu.

Proto v tomto případě je první metodou oddělit strukturu vnější fyzické reality, kde je koronavirus přítomen, od struktury, kde je vědomí přímo spojeno s fyzickým tělem člověka. V tomto případě je právě technickou aktivitou koncentrace vědomí nejprve na pravém kolenním kloubu a potom na levém kolenním kloubu. A potom je potřeba vědomí rozšířit tak, abychom se jakoby dívali z kolenních kloubů na svůj mozek a zřetelně svůj mozek vnímali. A potom se při dýchání vynasnažit vnímat a chápat, že dýchání se účastní sycení mozku kyslíkem. Při této metodě svým fyzickým dýcháním stále odlučujeme strukturu vnější reality, kde se koronavirus nachází. Tuto metodu je možné použít také pro desinfekci nějakých vnějších předmětů vnějšího prostředí od koronaviru. K tomu je třeba od kolen zamířit dva protínající se paprsky směrem k nějakým předmětům.

Druhá metoda spočívá v tom, že je třeba využít funkci vlastního mozku, fyzické hmoty mozku pro ochranu před nákazou koronavirem. A v zásadě před jakýmkoli jiným typem viru. V tomto případě je třeba pozorovat, jak probíhá přenos informace na úrovni elektromagnetických vln od jedné části mozku ke druhé. Vzhledem k tomu, že člověka stvořil Bůh, proto má mozek kontakt s veškerou vnější realitou, nekonečný kontakt, a přitom se tento bod především jakoby nachází přibližně v oblasti geometrického centra mozku. Je potřeba vnímat to úsilím vědomí, neboli jakoby se podívat na svůj mozek shora. A vlna, která jde od jednoho bodu ke druhému, od jedné oblasti ke druhé oblasti, tu je třeba úsilím vůle umístit přibližně do geometrického centra mozku. V některém případě bývá užitečné přiblížit ji k oblasti hypofýzy v mozku a sledovat, jak se ta vlna zvedá nekonečně vysoko vzhůru k úrovni kontaktu mozku s veškerou vnější realitou. V této nekonečně vzdálené oblasti jako na nějakém plakátu, nějaké plošné projekci, prostě tuto informaci koronaviru je nutno úsilím vůle vyčlenit a odstranit.

Jestliže první metoda má vlastnost dlouhodobé aktivity řízení, například den, dva i tři, potom druhou metodu je žádoucí používat častěji. Je to metoda, kde se používá biologické aktivity mozku a jeho vzájemného působení s vědomím.

Třetí metoda je neutralizace koronaviru, jestli již došlo k nakažení. V této metodě je třeba použít v zásadě dosti obecnou technologii při vzniku nákazy jakýmkoli virem. Je třeba prudce velmi vysokou rychlostí zavést světlo svého vědomí do těla, do prostoru mezi buňkami. A ta místa, kde jsou ohniska nákazy, se mohou periodicky projevovat nějakým svitem, obvykle žlutavého odstínu. Konkrétně, když jde o koronavirus 2019-nCoV, jsou v mezibuněčném prostoru ještě přítomny narůžovělé odstíny. Je třeba volním úsilím tento svit, optické části koronaviru, oddělit od buněk. Je třeba je odvést do prostoru mimo fyzické tělo tak, aby se tento prostor nedotýkal kůže člověka.

Přitom je pochopitelné, že toto řízení je možno dělat při všech metodách jak sám se sebou, stejně tak i pomáhat jiným lidem. A tu v tom prostoru, který se nachází ve vaší blízkosti, je potřeba informaci konkrétně toho koronaviru vyčlenit tak, aby se nacházela na vnitřním povrchu prostoru, který se například podobá kvádru. A je třeba úsilím vědomí na tento prostor zesilovat tlak tak, aby funkce koronaviru byly zastaveny a neutralizovány. Například při tlaku vyšším než 11 atmosfér se funkce viru v zásadě zastavují. A to zvláště, jestliže tento tlak zavedeme konkrétně do genetické struktury viru. Dále, když se nacházíme lokální částí vědomí uvnitř tohoto tvaru, který se podobá kvádru, je třeba se podívat jakoby na logickou složku činnosti konkrétního koronaviru, který je z organizmu vyveden.

Znamená to vynasnažit se pochopit, jaký je konkrétní program konkrétního materiálního koronaviru ve vztahu k nám, jak konkrétně ovlivňuje naše události, naši strukturu těla. To znamená, co chce konkrétně ovlivnit, protože máte nějaké plány, nějaké budoucí události. Je třeba se vynasnažit podívat se na větvení jeho vlivu na strukturu budoucích událostí. Protože se tato technologie v zásadě vztahuje k jakémukoli systému a typu virů, je možné použít informaci z kolektivního vědomí, ze zkušeností o překonání virových nákaz, kdy jiní lidé nákazu překonávali dokonce i při jiných typech virů. Přitom je třeba ještě chápat, že ta forma podobná kvádru se stále nachází někde před námi, ale nijak se na úrovni řízení nedotýká naší fyzické kůže. Když se vynasnažíme pochopit logiku činnosti, programovou logiku viru, začne impuls prudkého odchodu této informace ze struktury diagnostiky. Potřebujeme se vynasnažit vyčlenit v prostoru nějaké části, které jsou před trajektorií budoucího pohybu viru a zavést do této části frakci svého vědomí, aby virus nemohl zmenšit možnosti diagnostiky jeho činnosti. Na vzdálenost od těla tedy zaznamenat jeho dynamiku.

Přitom jsem mluvil o těch virech, které jsou v kvádru po zvětšení tlaku. Podstatné množství virů se neutralizuje, ale některé se ještě mohou pohybovat, a pro ně je ještě další metoda stabilizace a neutralizace. A tento virus, již neutralizovaný uvnitř kvádru, začíná odpadat od stěn a rychle směřuje do středu kvádru a jeho rozměry se stále zmenšují, jeho oblasti se slučují.

Zde je třeba vynasnažit se pochopit to, jak Bůh, Stvořitel celého světa musí neutralizovat nějakou negativní hmotu nebo informaci, která je někde blízko něho, to znamená, kam by tu hmotu, tu informaci, nechal podít. Logické je tuto neutralizovanou část informace, která již není nebezpečná, učinit počátkem nějaké jiné činnosti. Zde je možné to udělat volním úsilím tak, že se virus při přemísťování do středu kvádru zmenšuje, rozplývá se, uprostřed kvádru již není, cestou se rozplynul. Tak před sebou získáváme očištěnou úroveň prostoru, a protože je virus z organizmu vyveden, již nám není nebezpečný. Poměrně dosti často je možné organizmus velmi rychle, doslova při jednom řízení, od viru očistit.

Dále chci navrhnout čtvrtou metodu, kdy je třeba organizmus normalizovat, jestliže jsme tímto virem nemocni. Tato metoda spočívá v tom, že je potřeba vnímat normu celého svého fyzického těla. V tomto případě je již možné zbavit se lokálních následků, které by mohly uvnitř fyzického těla zůstat. K tomu je třeba pozorovat vzdálené působení viru. Věnujme pozornost tomu, že v informaci viru není přítomen faktor nekonečného působení, což je velmi důležité. Tak se virus podle těchto instinktivních reakcí rychle rozpozná. Dále je třeba pozorovat, jak se část, kde není přítomna nekonečná fáze vývoje, dotýká našeho fyzického těla, jestli se jej dotýká, nebo obecně řečeno, jak se šíří. Zde je třeba chápat, že každá nákaza virem nevyvolává v tkáních člověka nějaké následky. V té části, kde je možný dotyk s tkání, je nutno informaci, kde viru chybí faktor vzájemného působení s nekonečnem, nahradit nekonečnou frakcí. V souvislosti s tím, že virus má značnou vnější dynamiku, je možné použít specifickou aktivitu pohybu k té oblasti, kde provádíme náhradu a udělat tu náhradu rychle. Je možné například použít symboly. Vést vědomí v podobě symbolu čísla 8 do tohoto bodu a velmi rychle převést 8 do horizontální polohy doprava, to znamená utvořit symbol nekonečna. Zde chci zakončit výklad metod.

Děkuji mnohokrát za pozornost a aktivní účast při získávání a poznávání metod použití vědomí. Snažte se je pro sebe i pro druhé pokud možno co nejaktivněji používat, je možné tyto metody předávat, jsou pro každého člověka dosti jednoduché.

Chtěl bych ještě dodat, že jsem svého času v dubnu roku 2002 předpovídal virologické nebezpečí pro Euroasii. Prostě bych chtěl oznámit ještě jeden fakt, který se týká toho, že tam bylo napsáno, že druhá vlna může být virologicky nebezpečnější. Proto je potřeba používat tyto metody, které jsem uvedl, i metody z mého učení, abychom koronaviru nedovolili mutovat a nedali mu možnost vrátit se zpět v podobě druhé vlny.

A chtěl bych říci, že nyní jsem v aktivním partnerství se svým fondem, společností GRIGORI GRABOVOI DOO. Nyní se zabýváme tím, že vytváříme také technologie založené na působení přístrojů a nějakých léčebných prostředků. Působení přístrojů a léčebných prostředků je možné zkoumat díky vědomí a potom koncentrací vědomí dělat totéž. Nemusí se dělat totéž. V počáteční fázi učení tomuto mechanizmu je ještě možné posilovat učení účinkem přístrojových systémů a léčebných prostředků. A tehdy bude učení procesu, jak to v organizmu probíhá, rychlejší, abychom opět posílili činnost vědomí.

Proto všechny zvu, aby se dočasně aktivně zúčastnili, na kolik je to jen možné, těch směrů, kterými se zabývá fond a společnost GRIGORI GRABOVOI DOO a podobné společnosti, které se ve světě nyní zabývají bojem s koronavirem, vůbec s jakýmkoli typem viru, nějakých bakteriálních systémů, které jsou pro organizmus nebezpečné. Protože realizace právě věčného života pro všechny, pro to, aby nebyly nemoci a pro to, aby byl věčný harmonický vývoj jak osobní, tak i cestou vzájemné pomoci při složitých procesech.

Tím svou část končím. Mnohokrát ještě jednou děkuji za pozornost a za účast ve společném procesu. Přeji všem harmonický věčný život. A pokud jde o otázky, nejspíš je to potřeba, jestliže nějaké otázky jsou. Na nějaké tři čtyři krátké otázky odpovím.

Překladatel: Bereme v úvahu, že již začala systematická práce skupin a budeme pokračovat ve stejném rytmu – dvakrát za den. Skupiny jsou dosti velké a provádějí technologie. Kdy bude možné již zpozorovat, že již dojde v Itálii ke snižování nákazy?

G. Grabovoj: Jde o to, že je třeba brát v úvahu praxi stejnou jako v Číně. Tam už to končí. Proto se domnívám, že při aktivní práci je třeba provádět řízení a každé dva týdny dosahovat podstatného výsledku, to za prvé. To znamená, že si nemáme říkat „Kdy?“, ale máme stanovit dva týdny a za ty dva týdny aby byl výsledek. A tehdy se domnívám, musí být základní aktivita v průběhu měsíce zrušena. A Itálie se týká, že to musí proběhnout kvalitně, to znamená právě pokles infekce. Domnívám se, že v jiných zemích může pokles infekce proběhnout dokonce rychleji. Domnívám se, že řízením pracovat v jiných zemích světa je také nutné.

Překladatel: A proč to tam bude rychlejší?

G. Grabovoj: Protože zaprvé je tam menší množství infikovaných. To znamená, že je to úkol pro řízení, který se klade na prognostickou fázi a dále je třeba ještě dělat další. Za prvé – první vektor řízení zaměřovat především na to, aby nebylo pro organizmus těžkých následků. A již druhý vektor je možné zavádět právě jako zmenšení šíření. Taková je koordinace pro řízení.

Překladatel: Správně interpretovat vzniklou situaci, která má již takový globální rozměr jakožto podmínky, za kterých je lidstvo vyzváno a dokáže projevit maximální mobilizaci pro vzlet duchovního vývoje vědomí a v důsledku toho všeho nás čekají dobré změny? To znamená, že se změní životní podmínky a možná dokonce radikálně. Jsou to jakoby proroctví. Mluví se o zcela nových podmínkách vývoje civilizace.

G. Grabovoj: V tomto případě se domnívám, že především každý musí přemýšlet o sobě a celkově současně o celé společnosti v této situaci. Samozřejmě mít nějaké problémy a překonávat je, není obecně řečeno velmi žádoucí. Nejlepší cesta je, když prostě probíhá normální harmonický vývoj bez nějakých stresových, problematických a takových situací, které ohrožují zdraví a život. To je základní úkol. Domnívám se, že to je základní úkol řízení, který je třeba stále plnit, to znamená, že je potřeba, aby byla vždy norma.

Když už jsme v praxi narazili na takovou situaci, přirozeně je třeba někdy vyvinout nějaká radikální opatření, radikální činnosti z hlediska vnitřních nebo vnějších činností. Je to ta situace, s níž je třeba se vyrovnat co nejrychleji a nejaktivnějšími metodami.
A nějak do té situace doplňovat nějaký jiný kontext. A možná, že to dokonce ani není potřeba. Hlavní je, aby všechno prostě rychle a účinně přišlo do normy.

Samozřejmě takový obecný globální význam je v tom, že pro překonání je zapotřebí použít také ty hybné páky, které by byly například nejúčinnější a mohou v této situaci být skutečně takové velmi speciální. V zásadě jsem v té prognóze z dubna roku 2002 doporučoval, jaké mají být dohody mezi státy, aby se působilo proti možným globálním virům a infekcím. Proto bývá často jednodušší plnit doporučované prognosticko-řiditelné fáze a informace a předcházet jakýmkoliv problémům. No, a když už jsme narazili, musíme to řešit, protože úkolem mého učení je, že lidé musí v každém případě přežívat a žít věčně.

Myslím, že tím přece jen končím odpovědi na otázky. Ještě jednou všem děkuji za pozornost. Přeji harmonický věčný život a více úspěchů. Vše a všem to nejlepší. Na shledanou. Děkuji.

Překlad: Libuše Bělousová, 19.3.2020

Záznam webináře naleznete zde.