Předpověď s varováním G. Grabového týkající se pandemie (vč. technologie ochrany před viry)

V roce 2002 v tištěném vydání novin „Вариант управления – ПРОГНОЗ“  (Varianta řízení – PŘEDPOVĚĎ) č. 4 (5) duben 2002, str. 3 v článku „Eurasie a viry“ byla zveřejněna následující řídicí prognóza G. Grabového s informacemi o tom, co je třeba činit na ochranu před mutacemi virů a na záchranu lidí. Noviny „Вариант управления – ПРОГНОЗ“ zaregistrované Ministerstvem pro tisk, vysílání a masmédia Ruské federace mají osvědčení o registraci ПИ №77-11028 z 31. října 2001. Noviny jsou k dispozici v knihovnách a na internetových stránkách https://vuprognoz2002.wordpress.com

V této zveřejněné řídicí prognóze Grigorije Grabového o zemích světa jsou kromě jiného uvedeny následující informace:
“… Eurasie by se měla vyčlenit. Země tohoto kontinentu by měly podle možností uzavřít dodatkové dohody o nešíření problematických typů zbraní hromadného ničení…. Existuje několik důvodů a jedním z nich je změna koncentrace ozonové vrstvy, což může vést k nebezpečí vzniku mutací infekce…. mutantně přetvořené viry vyrazí proudem nazpět a ta stejná část území Číny, odkud byla vypuštěna nákaza, bude zachvácena novou velmi náročnou infekcí. To je důvod, proč je třeba zajistit, aby se nemohly uskutečnit byť i lokální varianty bakteriologické války.
Analogicky – lokální chemické destrukce se mohou transformovat na genetické úrovni a později oslabovat genofond obyvatel Eurasie.
…Nesmí se připustit tolik problematických mutací běžných patogenů. V květnu je třeba již zahájit práci na odvrácení (pozn. této hrozby). Do té doby může již ze strany Číny přijít návrh Rusku na zahájení jednání o tomto tématu. A proč z Číny je jasné. … Protože maximální význam nabývá i další aspekt – klidná situace na celém kontinentu… To je podstata, proč podepsání doplňujících mezikontinentálních dohod musí být provedeno ve speciálním plánu od května a lépe, jestliže aktivitu takových iniciativ podpoří Rusko. …proti nenápadné bakteriologické expanzi je třeba použít nejen vertikální, ale i mezistátní systémy horizontálních vztahů, kdy probíhá spolupráce nejen prostřednictvím federálních orgánů vlády, ale také mezi regiony rozvíjením kontaktů. Například v zájmu Ruska tak může guvernér pohraniční oblasti efektivně navázat styk s těmi samými Číňany a tak dále.“

Následující text byl uveřejněn v novinách “ВУ-ПРОГНОЗ” v letech 2003-2005 na základě předpovědí G. Grabového č. 4 – 5 (17, 18) z května a dubna 2003 a mimo jiné obsahuje rozhovor s G. Grabovým.

ATYPICKÁ PNEUMONIE – SKRYTÉ NEŠTOVICE

Atypická pneumonie a její zcela interní pozemský vývoj. Vývojoví pracovníci podlehli aroganci, a to až k šíření jistých nacistických myšlenek, zejména myšlenek regulace populace, a spadli pod vliv pomalthusovské myšlenky o možnosti regulovat počet lidí na Zemi. Zdroje financování však sledovaly cíl, kterým bylo nepřipustit koalici proti Spojeným státům. Proto je dnes potřeba, aby se všichni lidé spojili proti šíření viru všemi přijatelnými technologiemi protipůsobení.

Následující úroveň posouzení podle G. Grabového vyžaduje řídicí prognózu v souvislosti s epidemií atypické pneumonie, která straší svět.
Syndrom, který se vztahuje k pojmu této nemoci, v první řadě vyžaduje znalost systému jejího šíření na modelové úrovni. Vezmeme-li graf jedné infekce nebo epidemie a přiložíme-li jej na druhý graf, pak se ukáže, že atypická pneumonie se shoduje s grafem neštovic. Jinými slovy řečeno, impuls infekce, který původně vyšel z Číny, se stanovuje stejným způsobem jako u neštovic. Přitom dokonce u jejího nejstrašnějšího druhu – pravých neštovic, probíhá naprostá shoda prvotního obrazu s atypickou pneumonií. Jediným rozdílem je, že posledně jmenované onemocnění se šíří podstatně pomaleji.

Svého času organismus člověka reagoval na neštovice dosti problematicky, pokračuje vědec. Ale aby se podobný obraz neopakoval s novým onemocněním, úkol řízení vyžaduje posun a přerušení jeho řídicího impulsu. To se provádí „metodou přiložení“. Jednoduše řečeno, bere se porovnatelný graf, ale s pozitivní informací, a zavádí se mezi tyto dva, jakoby z jednoho bodu vyrůstající grafy – neštovic a atypické pneumonie. (Například z bodu „0“, jestliže se používá souřadnicový systém s osami „X“ a „Y“.)
Bere se stejný tvar křivky a vkládá se do nulového bodu, ale s pozitivní informací – s informací oddělení primárních základů, aby se zabránilo procesu podobnému pravým neštovicím. To je první.

Druhé. Je třeba posoudit systém šíření tohoto viru, protože dokonce i při současných kolosálních diagnostických prostředcích, které se týkají submolekulární mikroúrovně, uspokojivě důkladný diagnostický prvek nebyl dosud ve světě vytvořen. To hovoří o tom, že existují i jiné systémy přenosu informací, než jen obvyklé materiální. To je důvod, proč intenzivně rozvíjím své Učení „O spáse a harmonickém rozvoji“, především zkoumám duchovní jemnohmotné procesy. Na této úrovni také dochází k přenosu informací a řízení se musí uskutečnit takovým způsobem, aby se tento přenos v ještě větší míře uskutečnil z hlediska přenosu takových informačních forem, které by atypickou pneumonii odvrátily.
Již od dávných dob mnozí zástupci lidové medicíny používali určitou mast z bylin a napustili s ní tkaninu, kterou pak obvázali pravý loket. V těchto dávných dobách lidé intuitivně určili, že právě v této oblasti je jakýsi „výron nemoci“, který bychom dnes nazvali informačním. V případě, že tímto způsobem blokovali loket, pak zmenšili také přenos infekce do vnějšího prostředí. Analogickou technologii na vědomé úrovni lze použít také dnes, pokud si například představíme, že člověk jde po chodníku a pravým loktem by se alespoň informačně blízko dotkl jiného člověka (nějaké části jeho těla). V takovém případě impulz přenosu vystřídá (nahradí) způsob ovázaní pravého lokte, během kterého se zavádí kontrolu šíření nemoci.

DOTAZY K OBJASNĚNÍ

Dotaz:
Mluvil jste o informačním způsobu nahrazení grafu rozvoje viru grafem pozitivní informace. A jestliže se „křivka onemocnění,“ zavede do protifáze, jak se to dnes dělá na mnoha biorezonančních přístrojích?
Odpověď:
V protifázi to nelze dělat, jelikož v takovém případě tím, že uzavřeme graf, pouze dočasně „skryjeme“ virus a pak mu dáme šanci, aby se znovu projevil. Z tohoto důvodu je třeba bojovat pouze analogickými způsoby. Toto onemocnění je dostatečně „záludné“, aby jej bylo možné jen tak oklamat. Pro účinnější ochranu proti němu (opět ze zkušenosti dávných dob), je možné vytvořit osobitý „štít“ pravého lokte. To znamená, představit si, že máte, stejně jako na brnění rytíře na ohbí rukou jakési kovové štíty – chrániče loktů. Podobný „polní“ způsob ochrany může být velmi efektivní.
Třetí úroveň působení proti atypické pneumonii – to je řízení spojené s intenzivnějším systémem aktivace lidského genu. To je nezbytně nutné, protože nemoc ničí genový systém a je třeba provést takové řízení, aby geny fungovaly normálně.
Pokud zkoumáme aktivaci struktury DNA, tj. její vertikální projekci (rostoucí zdola nahoru), pak pozorujeme především větší energetické nasycení nižší úrovně. Z tohoto důvodu, nejuniverzálnější řízení by mělo být provedeno tak, aby se aktivoval počátek, tak říkajíc, samotný „kořen“ molekuly (místo, odkud se začíná DNA „odšroubovávat“, jak je uvedeno v odborné literatuře). Řízení musí naučit DNA „nesmazatelnosti“, protože nemoc tím, že působí prostřednictvím kořenové struktury genu, jakoby vymílá řadu struktur DNA.
Dále se vyskytují různé přidružené viry ba i psovité nebo jiné živočišné řády, které v plné míře zapínají známý příznak symptomů atypické pneumonie. Proto kromě dalších kroků je třeba jasněji identifikovat samotnou genovou strukturu člověka, aby bylo možné přesně určit, jaký systém může působit (zmiňovaný již psí vir, vosí nebo jiný). Ale hlavní věc v tomto případě je, posílit genetický systém samotného člověka.

SOUHRN DLE PŘÍZNAKŮ

To znamená, že jsou tři základní pozice pro záchranu před atypickou pneumonií. Na základě doporučení, pokud jde o běžný život, je nutno říci, že kontaktní systémy zaujímají v přenosu viru ne více jak 5 %. To znamená, že těchto 5 % zahrnuje pouze přímý kontakt, jako je líbání a vzdušné cesty prostřednictvím kapének při přímém kontaktu s pacienty. Virus většinou působí prostřednictvím kapilárního systému pocení, ale to pouze v případě, jestliže je druhý člověk předem oslabený virem chřipky, nachlazením, tedy nějakým souběžným onemocněním, které oslabuje obranné systémy organismu.
V souladu s tím je nutná profylaxe jako u konvenčních virologických onemocnění – akutní respirační virové infekce, chřipky atd. To je také důležité, aby se atypická pneumonie nešířila.
Opatření související s uzavřením hranic jsou neefektivní. Tak jako při rozboru shodného šíření viru pravých neštovic se vždy zjistilo, že dokonce i po uzavření všech vesnic spojených s oblastí infekce, viry tak jako tak nějakým způsobem setrvaly, i když časem ve skryté formě. Proto jakékoliv uzavření je jen dočasná cesta a je třeba myslet na radikální způsoby, jak zabránit onemocnění.

Dotaz:
A proč nemoc přišla z Číny? Mohou to být, jak jste ukázal, specifičnosti etnogenetické, imunologické nebo nějaké jiné?
Odpověď:
Spojuji to se začátkem války v Iráku. Atypická pneumonie se aktivovala právě zejména na začátku války. Pokud bychom to srovnali s působením na informační úrovni, pak obraz je následující: jakýkoliv čin ničení vede v kolektivním vědomí k jeho možnému dalšímu rozvoji, který vystupuje jako projekční forma. Z pohledu Číny každý chápe, že koalice na základě této země by mohla vést vojenské operace proti Spojeným státům.
V tomto ohledu, přirozené a odvetné akce ze strany Nového světa zasáhnou v Číně část populace panikou a strachem, odsud se jakoby očividně tlumí vzdorování Americe. Podle mého názoru, zde byl použit vývoj privátních osob (obyčejný laboratorní vývoj).
To samozřejmě nebylo státní politikou USA, protože virové struktury se jich samotných také dotýkají (také Kanady), ale tímto způsobem chtěli tajní stratégové naplánovat nový světový pořádek, a to jimi kontrolovaný. (Prohlašovali, že…) Vyřazením Číny z počtu zemí schopných činnosti ve vojenském smyslu, by USA jakoby rozšířily svůj vliv na celé území Eurasie. Podle názoru vývojových pracovníků takový globalismus v plném proudu řeší komplexní úkoly řízení prostřednictvím systému překvapení a zejména takovým prizmatem je třeba zkoumat příčiny příchodu atypické pneumonie přes Čínu.

Dotaz:
V novinách „ВУ-ПРОГНОЗ“ byla publikována informace „Viry nad Eurasií“ o tom, že Čína vyvinula bakteriologické oslabené kmeny, které, jak jste předpokládal, by mohly udeřit prostřednictvím stejné země. Je možné poskytnout ještě další komentáře na důkaz této prognózy?
Odpověď:
Tento vývoj proběhl v Číně, ale požadavek přišel z vnějšku. Peníze, které se nashromáždily na účtech – většinou amerických a také kanadských (a mimochodem peníze neurčité skupiny), prošly jako oběžné prostředky a už dnes není v podstatě možné je až do konce identifikovat. Někdy takové peníze jdou jako průběžné platby v závislosti na typu internetového systému, když jeden udělá převod druhému, druhý – třetímu a nakonec – desátému a stému se předává peněžní příkaz, takže je pochopitelné, že ve výsledku určit zdroj financí, je velmi obtížné. Dokonce i Američané (jejich státní správa) koncové body dosud nenalezli.
Jestliže máme konkretizovat otázku: „Kdo virus vyvinul?“, odpověď zní: „Je to skupina osob, spíše náležející ke sdružení sektářského typu. Ale problém je zde ještě v tom, že tato skupina je přesvědčena, že jakoby vešla do styku s vnějšími civilizacemi, ale to všechno je nesmysl.

Dotaz:
Ve Spojených státech se objevil druh AIDS, který jak výzkumníci oznamují, je 10krát nebezpečnější než tradiční virus. Co je to za druh a lze s ním bojovat?
Odpověď:
Jedná se o jednu z mutací viru“, říká akademik G. Grabovoj. „Je přenášena vzduchem kapénkami a představuje jakousi syntézu infekce typu atypické pneumonie a také hepatitidy C. Takový syntetizovaný mutační systém je založen na tom, že buňka jakoby reprodukuje materii aktivity (nebo života), která představuje substrát aktivity buňky, který pracuje podobně jako odrazový můstek pro další rozvoj virologické fáze. Jinými slovy, virus jakoby odskakuje od známé struktury a velmi rychle se v prostoru pohybuje. Jeho syntéza je neobvyklá v tom, že byl reprodukován v umělém prostředí.

Dotaz:
Mimochodem, už jste to předpovídal v roce 2002 v jedné předpovědi v našich novinách, kdy jsme hovořili o atypické pneumonii, že může být transformována na složitější vir (možná i prostřednictvím syntézy s virem AIDS), který je přenášen prostřednictvím plic…
Odpověď:
Ano, je to tak. Proto v tomto případě je pro nás nejdůležitější zaměřit se na skutečné prostředky ochrany před touto úrovní nebezpečí. K tomu je třeba se soustředit na řízení týkající se páteře – dělat jakoby prohřívání celé páteře od krku až do bederní části včetně kostrče. Po tomto řízení se člověk prostřednictvím informační úrovně prakticky stane nedobytným pro novou nemoc…

Dotaz:
A proč je třeba se soustředit na páteř?
Odpověď:
Neboť prostřednictvím její struktury lze reálně rozeznat jak strukturu mutace organismu, tak i modifikaci oslabené, vypouklejší buňky. Páteř umožňuje také změnit úroveň mutací, kdy buňka začíná zvětšovat svůj objem při zvyšující se tělesné teplotě. V tomto případě díky rozdílu mezi zdravým a změněným stavem organismu probíhá skutečná práce na ztlumení ve své mobilitě nebezpečného jakéhosi „motoru“ viru. Především proto je nutné aktivovat páteř, protože aktivovaná informace procházející páteří k vyšším strukturám centrálního nervového systému začíná pracovat přesahujíce biopole člověka a při tom předstihuje úroveň následujících událostí.
Jinými slovy – v jakékoliv následující události normuje stav právě páteř. Impulsy, které jí prochází, což se nazývá informačně předběhnout vir, který v tomto případě nemůže rozpoznat rozdíl mezi novými stavy organismu a „přilepit se“ k buňkám. V optice to je vyjádřeno jako kontrola každé virologické fáze.

Dotaz:
Co je ještě potřeba pro léčbu?
Odpověď:
Musíme také zapojit prsty rukou – nejprve pravé, potom levé. A pak přenést informaci na kostní dřeň. Tj. provádět přímo prostřednictvím struktury míchy.
Při vývoji nového viru AIDS, jeho autoři použili novоu mutaci podle typu shodnou s tím, jak radiace účinkuje na již deformovanou tkáň. Na základě této informace byla na biologickém podkladu vyvinuta struktura podobná minulému radiační dopadu. Proto jsou nutné koncentrace na obnovení.

Dotaz:
Je možné říci, že se jedná o laboratorní vývoj CIA, jak tvrdí tisk?
Odpověď:
Ne, toto udělaly zvláštní laboratoře, znepokojené problematikou rozvoje populace (nebo spíše jak oni věří, aby se zabránilo hrozícímu přelidnění Země). Jejich ideologové by chtěli snížit počet lidí na planetě.

Dotaz:
Opravdu se objevili noví Malthusiáni?
Odpověď:
Nikoliv opět, vývoj financují neofašisté…

http://www.vsesvit.info/index.php?m=magazine&s=article&ia=29
http://www.vsesvit.info/index.php?m=magazine&s=article&ia=45
http://wap.lecttext.borda.ru/?1-0-120-00000070-000-0-0

ZÁVĚREM

Podle aktuálních událostí týkajících se koronavirové infekce COVID-19 se potvrdila řídicí prognóza o potřebě chránit země světa před mutací viru Číny. V části prognózy o tom, že „To je podstata, proč podepsání doplňujících mezikontinentálních dohod musí být provedeno ve speciálním plánu od května a lépe, jestliže aktivitu takových iniciativ podpoří Rusko, se prognóza potvrzuje tím, že Rusko navrhlo Organizaci spojených národů spojit své síly v boji proti šíření koronaviru objeveného v Číně. V současné době je třeba, kromě ukončení šíření viru včas chránit lidi před viry, které byly v novinách uvedeny jako „mutantně přetvořené viry“ a také v souladu s řídicí prognózou zavčas ochránit genofond.
Od května 2002 G. Grabovoj v souladu se svou prognózou s použitím svých patentů, fyzikálně-matematických výpočtů, osobní schopnosti řídicí jasnovidnosti a prognózování vytvořil přístroj, který chrání před mutací virů pro ochranu genofondu. Takto vytvořený přístroj PRK-1U má státní certifikát o elektromagnetické kompatibilitě a bezpečnosti, označení CE, které je kompatibilní s lékařským vybavením a dále probíhá certifikace tohoto přístroje jako lékařského vybavení. Přístroj zahrnuje funkci ochrany, a to i v případě, že viry rychle mutují. Prvky umělé inteligence v souladu s patentem na vynález, který je v zařízení použitý, provádí normování při libovolných mutacích virů. 
Jsou zaznamenány stovky dobrých výsledků práce přístroje na ochranu před virem COVID-19.
Musíme jednat rychle a spolupracovat!

TECHNOLOGIE NA OCHRANU PŘED VIROVOU INFEKCÍ

  1. Před sebou do vzdálenosti natažené paže v úrovni srdce si vizualizujeme malý stříbřitě bílý bod, který nese informaci o všeobecné spáse (tj. všichni jsou spaseni, všichni jsou zdrávi všichni mají nekonečný věčný život) pro zabezpečení věčného života pro všechny i pro mě, a to prostřednictvím ochrany před infekcí viru Covid-19. Na bod se koncentrujeme max. 1 min.
  2. Z bodu vidíme narůstající úrovní obraz sebe sama. Jedná se o informační stříbřitě bílý obraz (cca 15-20 cm vysoký), který vnímáme naproti srdci.
  3. Chvíli si koncentrujeme na obraz, abychom fixovali informaci.
  4. Poté si otočíme obraz zády k sobě a vedle hlavy si vizualizujeme malou stříbřitě bílou sféru Učení G. Grabového s informací o všeobecné spáse a harmonickém rozvoji.
  5. Tuto sférku umístíme nad krkem cca 1 mm před páteř.
  6. Sférku táhneme před páteří dolů, směrem ke kostrči. Ta za sebou nad krkem a celou páteří zanechává světelnou stopu.


  7. Jakmile dosáhneme oblasti kostrče, sférku tam zanecháme.
  8. Nyní začneme odspodu páteř prohřívat až na 42 °C. Spolu s páteří se začíná prohřívat kostní dřeň, všechny kosti, celá kostra a následně celé tělo.
  9. Jakmile vnímáme, že došlo ke správnému prohřátí, začneme se koncentrovat na prsty pravé ruky a potom levé. Současně vnímáme prohřátou páteř a kostní dřeň.