Představení přístroje PRK-1U

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODLE UČENÍ GRIGORIJE GRABOVÉHO s využitím přístroje PRK-1U umožňuje člověku vysokou rychlostí rozvíjet své vědomí i ducha a mít pod vědomou kontrolou události svého života.Myšlenka člověka – to je slabý světelný signál, který vzhledem k existenci všeobecných informačních vazeb mezi všemi objekty reality spolupracuje s těmito objekty reality a zároveň je ovlivňuje. Rozvíjením svého myšlení můžete naladit své vědomí a rozvíjet svého ducha, takže každá myšlenka člověka bude řídicí a člověk prostřednictvím svého „obyčejného myšlení“ nasměrovaného na tvorbu a zabezpečení věčného života sobě i všem může faktem své existence ve fyzickém těle na zemi řídit celou realitu tak, jak to dělá Stvořitel.
Člověk svým přemýšlením spolupracuje s informacemi celého světa a tato interakce, pokud je přesně zaměřena, může přivést k normě libovolné objekty reality včetně lidského zdraví.Učení Grigorije Grabového je systém znalostí umožňujících rozvíjet vědomí i ducha člověka pomocí jeho myšlení.
V patentech pro vynálezy Grigorije Grabového je řečeno, že při čtení prací G. P. Grabového a řízení podle jeho metod se ve vědomí člověka generuje normující biosignál.

Generování normujícího biosignálu vznikajícího při myšlení a při koncentracích člověka během používání děl G. P. Grabového jako způsob je chráněno patentem pro vynález G. P. Grabového Metoda odvrácení katastrof a zařízení pro její uskutečnění v realizaci věčného rozvoje“ je způsob, jímž operátor distribuuje biosignál a dostává tvůrčí výsledek spásy jak sebe samého, tak i všech ostatních objektů reality. To je důkazem, že myšlení disponuje určitou fyzickou aktivitou, fyzickým projevem.
V popisu uvedeného patentu je napsáno, že způsob používání postupu „generujícího biosignály navíc přispívá k normalizaci situace v oblasti údajné katastrofy.“
Takto je patentován způsob dokazující, že čtení a studium díla Grigorije Petroviče Grabového přispívají k normalizaci událostí člověka směrem k věčnému rozvoji s cílem zabránit katastrofickým jevům v organismu a okolním prostředí používáním svého vědomí, které pomocí myšlení generuje biosignály a organizuje život věčný.
Systém přeměny myšlení ve světelné záření pro předávání informací s cílem normalizujícího řízení a učení, které vzniká při myšlení a koncentracích během používání děl G. P. Grabového, je chráněn patentem pro vynález G. Grabového  „Systém přenosu informací“. V popisu tohoto patentu je uvedeno, že „z teorie vlnové syntézy a zákonů kvantové mechaniky vyplývá, že myšlenka transformovaná na záření může mít současně dvě kvantové stavy.
Uvedený systém přenosu informací pracuje následujícím způsobem – člověk, který vytváří myšlenku, působí jako operátor předávající informaci.“ To znamená, že je patentován přenos dat jakémukoliv systému prostřednictvím myšlenky. To umožňuje směřovat do oblasti věčného rozvoje normující vyzařování myšlenky zformované dílem G. Grabového, do oblasti organismu a vnějšího prostředí, a tímto způsobem umožňuje vytvářet věčný život.

Přístroj PKR-1U trénuje vědomí, rozvíjí koncentrace věčného života, reaguje na myšlenku člověka, na jeho myšlení a pomáhá člověku v osobním rozvoji.
Do funkcí přístroje je vloženo, že probíhá strukturování řízení prostřednictvím vyčlenění matérie věčného života. Přístroj PRK-1U byl vytvořen na základě vynálezů Grigorije Grabového „Metoda odvrácení katastrof a zařízení pro její uskutečnění“ a „Systém přenosu informací“.

Na vnějším povrchu přístroje jsou rozmístěny čočky – optický systém, který je přijímačem přístroje.  Optické charakteristiky a vzájemné rozmístění čoček na přední straně zařízení jsou provedeny na základě patentu „Systém přenosu informací“. To znamená, že při koncentraci pozornosti na čočku přístroje a současném udržením cíle řízení ve vědomí se šíří světlo řídicí myšlenky na čočky přístroje a „myšlenka převedená na záření může mít tak současně dva kvantové stavy“. Právě při koncentraci na čočky přístroje speciálním způsobem může člověk s přístrojem „vstoupit do komunikace“.

Je velmi důležité chápat, že přístroj se řídí vědomím člověka, a to znamená, že pro práci s přístrojem musí člověk neustále provádět aktivní myšlenkovou činnost, pokud se jen dívá na přístroj a o ničem nepřemýšlí, nekoncentruje svoji pozornost, pak práce s přístrojem nebude probíhat. Tento přístroj je určen zejména k rozvoji koncentrace. Nereaguje přímo s materií těla člověka. Přístroj pouze určitým způsobem reaguje s vytvořenou a nasměrovanou myšlenkou člověka. To je důvod, proč se program používání přístroje nazývá „Vzdělávací program Učení Grigorije Grabového s využitím přístroje PRK-1U“. Všem lidem, kteří aktivně pracují s přístrojem, Grigorij Grabovoj poskytuje v různé míře volný přístup ke svému dílu, a to v závislosti na variantě používání přístroje: smlouva na 4 roky, jednorázové sezení a pod. Studium díla Grigorije Grabového pomocí přístroje umožňuje člověku rychleji a efektivněji pochopit a pamatovat si obsah knih a přednášek.
Vnitřní optické systémy přístroje jsou smontovány v souladu s „Metodou odvrácení katastrof a zařízení pro její uskutečnění“, což znamená, že jakákoliv myšlenka spolupůsobící s přístrojem se normuje s přihlédnutím k harmonii všech prvků světa. Tj., při práci s přístrojem člověk nemůže nic zničit a nemůže nikomu ublížit.

Zapnutím přístroj vybírá pólovou charakteristiku věčnosti.Po zapnutí přístroj „odsekává“ informace, jsou to vibrační charakteristiky, které neodpovídají vibracím matérie věčnosti.

Při součinnosti lidského vědomí a přístroje s cílem prodloužení doby a schopnosti koncentrace se neplýtvá zdroji vědomí.

Přístroj je zaměřen na zabezpečení řízení pouze v souladu s rozvojem koncentrace věčného života a v tomto smyslu je naprosto harmonický, neboť uskutečňuje život a zejména pomáhá zajistit věčný život. Při zapnutí přístroje PRK-1U je u člověka pracujícího s přístrojem na úrovni jasnovidnosti vidět velmi mocné zesílení intenzity vyzařování myšlenky.Práce probíhá tak, že při vzájemném působení s matérií věčnosti, kterou přístroj vyčleňuje díky tomuto rozšíření řízení, se u člověka objevuje rozvoj koncentrace, neboť vzniká velká koncentrace této matérie. Vzhledem k tomu, že díky myšlence, která je také světlo, lze ovlivnit hmotu těla, pokud ji posuzujeme jako vlnu na mikroúrovni, pak se ukazuje, že díky myšlení lze normalizovat nejen organismus, ale i objekty vnějšího světa. Ve skutečnosti tento přístroj jen jednoduše rozvíjí tuto schopnost.

Můžete si spočítat, jaké by mělo být záření od buňky, aby buňka byla věčná. Přístroj pomocí optického a elektromagnetického působení zvyšuje tuto intenzitu záření od buňky.

To znamená, že při zapnutí přístroje lidé začnou cítit tuto strukturu věčnosti, tedy určitou strukturu, strukturu světla, kterou lze vyčlenit a popsat vlastnostmi polí
a vlastnostmi látky.
Přístroj se na každého člověka nastavuje podle jeho individuálních charakteristik a současně může pracovat až 8 lidí.
Pro úspěšnou práci s přístrojem Grigorij Grabovoj provádí pro každého člověka individuální nastavení přístroje, při níž používá svoji řídicí jasnozřivost, ale také aplikuje fyzikálně matematické výpočty a výpočty získané z počítačových programů.
Při konfiguraci zařízení Grigorij Grabovoj posuzuje vzájemné vztahy, mezi nimi je to např. úroveň věčného života, která je při zrození člověka. Tato úroveň je určitá sféra věčného života, která u člověka existuje při narození, a v závislosti na svých segmentech se nějak projevuje různými způsoby na částech těla. To znamená například sféra, která je soustředěná v oblasti bederní části páteře. Dále světlo z této sféry prochází skrze tělo. Tuto matérii věčného života, kterou přístroj generuje, začíná Grigorij Grabovoj geometricky vázat s tím, co vychází z primární úrovně narození člověka – to, co pochází od Boha, jak je to Bohem stvořeno.
Když se tato záření spojí, jsou stejná, což znamená, že toto je přesně záměr spojení tohoto světla věčnosti, které jde od člověka a z přístroje, je to speciální úkol, který vyžaduje řídicí jasnozřivost, aby bylo možné toto spojení provést rychle a přesně.

Přístroj umožňuje rozvíjet 4 typy řízení:
1. r
ozvoj koncentrace pro věčný život na omlazení,
2. rozvoj koncentrace pro věčný život na libovolnou událost,
3. rozvoj koncentrace pro věčný život na řídicí jasnovidnost,
4. rozvoj koncentrace pro věčný život na řídicí prognózování.

Než začnete pracovat s přístrojem, je třeba přesně určit, jakou koncentraci chcete provádět. Cílem řízení bude „rozvoj koncentrace věčného života“ pro určitou oblast, například „na omlazení“.
Abyste po celou dobu zůstali v kontaktu s přístrojem, je třeba si pamatovat cíl řízení a nejdříve koncentrovat svoji pozornost na malou čočku přístroje a pak si představit, že se světlo řídicí myšlenky nepřetržitě pohybuje po čočkách proti směru hodinových ručiček a tento pohyb po celou dobu koncentrace udržovat ve svém vnímání. Současně je třeba se řídit radami popsanými v konkrétních metodách.
Existují různé varianty duševních aktivit, které lze provádět, aby byl člověk po celou dobu neustále ve spojení s přístrojem. Jednou z možností je současné provádění 4 aktivit:

  • Můžete mít stále na paměti cíl řízení, můžete si ho neustále vyslovovat, můžete být připraveni na řešení požadovaného úkolu. Každý člověk si vybere pro sebe vhodnou množnost.
  • Je třeba si pamatovat cíl řízení a nejdříve koncentrovat svou pozornost na malou čočku přístroje. Pamatujte, že při takové koncentraci v oblasti malé čočky vzniká projekce světelného signálu řídicí myšlenky. Dále je třeba vizualizovat tento světelný impuls řídicí myšlenky a představit si, že světlo řídicí myšlenky se nepřetržitě pohybuje po čočkách proti směru hodinových ručiček. Po celou dobu koncentrace je nezbytné se snažit ve svém vnímání kontrolovat tento pohyb světla myšlenky, která obsahuje cíl řízení.
  • V návaznosti na doporučení popsaná v konkrétních metodách se řízení provádí prostřednictvím představ určitých obrazů nebo geometrických útvarů, čísel, které jsou popsány v konkrétních metodách.
  • Doporučujeme sledovat rozpoložení nebo pocity, které se v průběhu řízení objeví. Chápeme, že vznik neobvyklých pocitů nebo stavů je ukazatelem toho, že v průběhu provádění řízení a při současné koncentraci na přístroj naše řízení získává díky možnostem přístroje dodatečné zesílení.

(Překlad  Hana Chupíková, 2018)